22 مرداد 1399

تصویب‌نامه درخصوص تعهد سازمانهای بیمه‌گر نسبت به تعویض مفصل و پرداخت هزینه‌های مربوط و داروهایی که در بخش‌های بستری و سرپایی مشمول تعهدات دارویی می‌گردد شماره ۱۵۴۶۲۱/ت۵۱۶۲۵هـ                                                           ۱۳۹۳/۱۲/۱۷تصویب‌نامه درخصوص سازمانهای بیمه‌گر نسبت به تعویض مفصل و پرداخت هزینه‌های مربوط و داروهایی که در بخش‌های بستری و سرپایی مشمول تعهدات دارویی می‌گ...

21 مرداد 1399

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات شماره ۱۴۹۶۸۸/ت۵۱۳۵۲هـ                                                           ۱۳۹۳/۱۲/۹اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعاتوزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت ارتباطات ...

20 مرداد 1399

اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم شماره۱۱۲۸۸/ت۵۱۵۹۷هـ                                                               ۱۳۹۴/۲/۲اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشمدبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادیهیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ به پیشنهاد شماره ۹۳۲/۱۰/۴۷۷۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ شورای عـالی مناطق آزاد تجاری ـ صنـعتی و...

18 مرداد 1399

تصویب‌نامه درخصوص اجرای آزادراه تبریز ـ مرند ـ بازرگان شماره۱۵۷۹۰۲/ت۵۱۶۹۰هـ                                                          ۱۳۹۳/۱۲/۲۴تصویب‌نامه درخصوص اجرای آزادراه تبریز ـ مرند ـ بازرگانوزارت راه و شهرسازی ‌ـ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورهیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ به پیشنهاد شماره ۶۶۱۵۰/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ وزارت راه و شهرسازی و به ...

10 مرداد 1399

تصویب‌نامه درخصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ شماره۱۵۷۹۵۵/ت۵۱۵۹۴هـ                                                         ۱۳۹۳/۱۲/۲۴تصویب‌نامه درخصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌‌مدیرهسازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشممربوط به سال منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹وزارت امور اقتصادی و دارایی ‌ـ دبیرخانه ش...

10 مرداد 1399

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شماره ۵۴۴۱۸/ت۵۲۱۴۲هـ                                                             ۱۳۹۴/۵/۳وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورصندوق توسعه ملی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانهیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۴/۲۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کش...

30 تیر 1399

اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی شماره۱۰۳۷۴/ت۵۱۲۵۶هـ                                                               ۱۳۹۴/۲/۱اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایینهاد ریاست جمهوری ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمعاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهورهیأت وزیران در جلسات ۱۳۹۳/۹/۱۶ و ۱۳۹۳/۱۲/۶ به پیشنهاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (۳) ماده (۵) قانون حمایت از شرک...

28 تیر 1399

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ شماره۱۵۷۹۳۷/ت۵۱۵۹۵هـ                                                         ۱۳۹۳/۱۲/۲۴تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشممربوط به سال منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰وزارت امور اقتصادی و د...

25 تیر 1399

اساسنامه شرکت تولید نیروی برق اصفهان شماره۱۴۱۷۷۵/ت۵۰۳۹۳هـ                                                         ۱۳۹۳/۱۱/۲۵وزارت  امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیروهیأت‌وزیران در جلسات ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ و ۱۳۹۳/۷/۲۷  به پیشنهاد مشترک شماره ۹۲/۵۲۳۸۵/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۵) مـاده (۱۸) قانون اجرای سیـاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی...

22 تیر 1399

تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت امور خارجه نسبت به افزایش پنجاه (۵۰%) درصدی فوق‌العاده جذب شماره۵۴۷۵۶/ت۵۰۸۷۵هـ                                                              ۱۳۹۴/۵/۴تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت امور خارجه نسبت به افزایش پنجاه (۵۰%) درصدی فوق‌العاده جذبوزارت امور خارجهسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورهیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۴/۳۱ به پیشنهاد شماره ۸۱۰/۲۷۳۸۱۴۴ مورخ ۱...