08 اردیبهشت 1399

مصوبه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درخصوص ساماندهی سهام عدالت از طریق اصلاح قانون و یا روش‌های اجرایی موجود با هدف کارآمدنمودن طرح توزیع سهام عدالت شماره۱۳۸۹۳۷                                                                            ۱۳۹۴/۷/۲۵مصوبه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درخصوص ساماندهی سهام عدالت از طریق اصلاح قانون و یا روش‌هایا...