08 اردیبهشت 1399

مصوبه هشتصد و شصت و چهارمین جلسه‌ی شورای عالی آموزش و پرورش مورخ۳/۵/۱۳۹۱ موضوع: اصلاح مفاد مصوبه‌ی جلسه‌ی ۶۷۷ شورای عالی تاریخ ۷/۶/۱۳۸۱ در خصوص نحوه تأسیس دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی شماره۱۲۰/۳۹۵۴۷                                                                       ۱۳۹۱/۷/۲۹وزارت آموزش و پرورشبه پیوست تصویر مصوبه‌ی هشتصد و شصت و چهارمین جلسه‌ی شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱...

08 اردیبهشت 1399

مصوبه هشتصد و شصت و چهارمین جلسه‌ی شورای عالی آموزش و پرورش مورخ۳/۵/۱۳۹۱ موضوع: اصلاح آیین‌نامه آموزشی دوره پیش‌دانشگاهی شیوه نیم‌سالی ـ واحدی شماره۱۲۰/۳۹۵۴۸                                                                       ۱۳۹۱/۷/۲۹وزارت آموزش و پرورشبه پیوست تصویر مصوبه‌ی هشتصد و شصت و چهارمین جلسه‌ی شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۳۹۱/۵/۳ با موضوع «اصلاح آیین‌نامه آموزشی دوره...