23 تیر 1399

شرایط مهریه برای این که مهریه (مهر المسمى) صحيح تلقی شود، باید شرایطی را دارا باشد که برخی از مهم ترین آن ها در ادامه می آید. مهریه باید معلوم و مشخص باشد در ماده ی 1079 ق.م آمده است: «مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد.» هر چند مهریه از اركان قرارداد ازدواج دائم نیست ولی اگر در قرارداد مهریه آورده شود، نظر به این که خود مهریه یک قرارداد مالی است، بنابراین تا...

19 اردیبهشت 1399

مهریه و فوت احد زوجین در ازدواج دائم، در صورتی که مهریه تعيين شده باشد (مهرالمسمی) : و سپس یکی از طرفین فوت نماید، تاثیری بر میزان مهریه ندارد و حتی اگر میان طرفین نزدیکی هم صورت نگرفته باشد، کل مهریه به زن تعلق می گیرد، چرا که بر اساس ماده ی 1082 ق.م، زن با وقوع ازدواج مالک تمامی مهریه شده است و دلیلی برای کسر از مهریه وجود ندارد و آن چه در ماده ی 1092 این قانون آمده، استثنایی است که ج...

08 اردیبهشت 1399

مهریه عند المطالبه از جمله ی مهرالمسمی است و به مهریهای گویند که نه گذشت زمانی برای مطالبه ی آن شرط است و نه تحقق شرطی، و فقط موکول به مطالبه ی زن می باشد؛ پس هر گاه زن وصول مهریه عندالمطالبه را درخواست نمود، شوهر ملزم به ادای آن است. در عمل معمولا تمام مهریه ها عندالمطالبه است مگر این که خلاف آن شرط شود، به عبارت دیگر هر گاه صفت «عندالاستطاعه» و يا شرط دیگری در مورد مهریه در قرارداد ذک...

18 فروردین 1399

مهر المثل به مهریه ای گفته می شود که در قرارداد ازدواج دائم نیامده، یا عدم مهر قید شده و به عبارت دیگر مهرالمسمی وجود ندارد و میان طرفین نزدیکی صورت پذیرد، در این صورت زن سزاوار مهریه ای است. که بدان «مهرالمثل» گفته می شود. در این باره در ماده ی 1087 ق.م آمده است: «اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند ...

01 فروردین 1399

اختيار شوهر نسبت به موضوع مهریه برای این که شوهر بتواند مالی را به عنوان مهریه قرار دهد، اگر آن مال عین معین یا کلی در معین باشد، باید نسبت به آن اختیار داشته باشد، این اختیار اعم است از مالکیت یا وکالت و یا اذن مالک، و در صورتی که کلی في الذمه باشد، در تعهد شوهر و یا شخص مورد توافق طرفین قرار می گیرد. در صورتی که شوهر عين معین و یا کلی در معین را بدون اختيار قانونی به عنوان مهریه قرار ...

29 اسفند 1398

مهر المتعه وقتی که در قرارداد ازدواج مهریه مشخص نشده و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهریه، بخواهد زن خود را طلاق دهد، در این صورت وی موظف به پرداخت مهریه ای می شود که بدان «مهر المتعه» گویند. بر اساس ماده ی 1093 ق.م: «هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است.... حکم این ماده در فقه امامیه برگرفته از آیه ی 236 سوره ی بقره اس...

01 اسفند 1398

مطالبه ی مهریه و حق حبس به موجب ماده ی 1082 ق.م: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.» اما دخل و تصرف زن در مهريه مستلزم این است که آن را در اختیار داشته باشد، بنابراین در اولین گام باید به مانند هر طلبکار دیگر، دین را از مدیون مطالبه نماید، البته به شرطی که مهریه عندالمطالبه باشد. برای مطالبه، میزان مهریه دارای اهمیت است. نکته ی مهم این است ک...

24 آذر 1398

بذل مهریه و یا انقضای مدت بذل یا انقضای مدت از موجبات انحلال، ویژه ی ازدواج موقت است. همان طور که پیش از این نیز گفته شد، مهریه از ارکان ازدواج موقت است و عدم ذكر آن موجب بطلان ازدواج می گردد." زن در ازدواج موقت نیز با انعقاد قرارداد مالک تمامی مهریه می شود. با توجه به این که مدت ازدواج موقت معین است، اگر تمام مدت ازدواج منقضی شود و میان طرفین نزدیکی صورت نپذیرد، بر خلاف ازدواج دائم، تم...

08 آذر 1398

مهریه احکام مهریه در ازدواج دائم و موقت تا حدود زیادی مشترک و در برخی موارد مختلف است، که در جای خود بیان می شود، ولی جایگاه مهریه در آن ها تفاوت دارد. در واقع، ازدواج دائم می تواند بدون مهریه باشد، اما مهریه در ازدواج موقت جزو ارکان قرارداد است و ذكر آن الزامی است. بنابر ماده ی 1095 ق.م: «در نکاح منقطع عدم و ذكر مهر در عقد موجب بطلان است.»در ازدواج دائم وضعیت حقوقی اصل ازدواج و مهر...