24 تیر 1399

اموال غیرمنقول تبعی طبقه بندی اموال منقول و غیرمنقول ناظر به اموال مادی خارجی است و حقوق مالی را نباید در ردیف اشیاء در این تقسیم آورد. پس، اگر لازم باشد که این حقوق نیز به منقول و غیر منقول تقسیم شود، به جای توجه به ماهیت حقوقی آن، باید موضوع حق را در نظر گرفت: بدین ترتیب، حقی که موضوع آن مال غیرمنقول است، به تابعیت از موضوع خود، غير منقول به شمار می رود و حقی که بر مال منقول وجود دارد...

05 تیر 1399

بهترین وكیل شهرک غرب
سند رسمی از نظر قانون ثبت گرچه در قانون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطالعه مجموع مواد مربوطه چنین استنباط می‏شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در ماده‏ی 1287 قانون مدنی، به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، ز...

04 اردیبهشت 1399

بهترین وكیل كلاهبرداری
نقض تعهدات قراردادی و طرق جبران آن با مروری بر آرای قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی عدم اجرای قراردادها و نقض تعهدات یکی از خطراتی است که متعهدله هر قراردادی با آن روبروست. عدم اجرای تعهد یا نقض تعهد از منظر حقوقدانان ما موجب مسئولیت قراردادی است و نظام حقوقی ما ازجمله قانون مدنی در معنای عام ضمانت اجراهایی را برای جبران نقض تعهد برای متعهدله فرض نموده¬اند تا با تمسک بدان، زیانهای وار...

04 اردیبهشت 1399

بهترین وكیل ملکی در شهرک غرب
وكیل ملکی در شهرک غرب ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیتماده ‏ی 21 قانون ثبت ماده 21 قانون ثبت و پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می‏شود.»این ماده متضمن بیان دو نکته است:1- زمان ثبت ملک در دفتر املاک.2- زمان صدور سند مالکیت و تعریف آن و اینک می پردازیم به تشریح آن‏ها.  زمان ثبت ملک در دفتر املاک همانط...

04 اردیبهشت 1399

وكیل متخصص تخلیه در شهرک غرب
وكیل متخصص تخلیه در شهرک غرب حکم تخلیه مستأجر به دلیل اتمام مدت قرارداد : حکم تخلیه مستأجر به دلیل اتمام مدت قرارداد : به طور کلی قرارداد های اجاره ی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 ، مشمول تخلیه ی فوری هستند مگر در برخی موارد که مالک باید در پایان مدت اجاره، برای تخلیه ی ملک ، از طریق دادگاه عمومی اقدام و دادخواست تخلیه ارایه کند . وكیل متخصص تخلیه در شهرک غرب دکتر مجتبی محمدی ...

04 اردیبهشت 1399

دکتر مجتبی محمدی وکیل در شهرک غرب
مالکیت حقوق عینی اصلی ۱۰۱. اقسام این حقوق: ماده ۲۹ قانون مدنی در اقسام حقوق عینی اصلی می گوید: « ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند:1, مالكيت (اعم از عین یا منفعت)؛حق انتفاع؛۳. حق ارتفاق به ملک غیر»ماده ۲۹ ق.م. نه تنها از حقوق عینی تبعی مانند حق رهن نامی نبرده، در مقام بیان تمام اقسام حقوق عینی اصلی نیز نبوده است: چنانکه پاره ای از این حقوق، مان...

04 اردیبهشت 1399

حقوق مالی 1.مفاهیم 1. مفهوم مال: از نظر حقوقی، به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد:1) مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی؛۲) قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.اشیائی، مانند دریاهای آزاد و هوا و خورشید، از ضروری ترین وسائل زندگی است؛ ولی، چون هیچ کس نمی تواند نسبت به آن ادعای مالکیت انحصاری کند، مال محسوب نمی شود. احتمال دارد اشخاص ...

26 فروردین 1399

مالکیت تبعی بر متعلقات مال مالکیت فضا و قرار زمین: مطابق ماده ۲۸ قانون مدنی: «مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آنست، تا هرکجا بالا رود، و همچنین است نسبت به زیرزمین. بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.»مالک زمین، نه تنها می تواند در فضا و قرار ملک خود تصرف کند، حق دارد مانع از تصرف دیگران نیز بشود. چنان که ماده ۱۳۰ قانون مدنی...

18 فروردین 1399

تحلیل حق مالکیت مالکیت کامل ترین حق عینی است که انسان می تواند بر مالی داشته باشد و سایر حقوق عینی از شاخه های این حق است: ۱) مالک می تواند، با هر شیوه که مایل است و با هر انگیزه ای که دارد (سودجویی، رفع ضرر و خیرخواهی از عین مال خود بهره برداری کند یا آن را بی استفاده باقی گذارد؛ ۲) مالک حق دارد از ثمره ها و محصول مالی که در اختیار اوست منتفع شود؛ ۳ مالک می تواند مال خود را از بین ببرد...

16 فروردین 1399

دعاوی غیرمنقول مطابق بخش اخیر ماده ۱۸ قانون مدنی: «... دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیر منقول است.» و ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی در بیان نتیجه این تقسیم می گوید: «دعاوی مربوط به غير منقول، اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجعه به آن، در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خ...