21 مرداد 1399

بهترین وكیل كلاهبرداری
نام گیرنده وجه در سفته ماده ۳۰۷ قانون تجارت در تعریف سفته چنین می گوید: «فته طب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معين و یا به حواله کرد آن شخص، کارسازی نماید». پس در سفته مانند برات)، گیرنده وجه شخصی است که سفته در وجه یا به خواله کرد او صادر می شود و نوشتن نام و مشخصات او تابع قواعد برات است؛ اما، برخلاف برات، در : سفته ...

15 تیر 1399

مقررات حاکم بر سند در وجه حامل در قانون تجارت مقررات خاصی برای اسناد در وجه حامل پیش بینی نشده است و فقط مواد ۳۲۰ و ۳۲۱ دو نکته را در مورد این اسناد مقرر می کند: نکته اول اینکه: «دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می شود؛ مگر در صورت ثبوت خلاف ...» (ماده ۳۲۰) و دوم اینکه « مدیون سند در وجه حامل مکلف به تأدیه نیست؛ مگر در مقابل اخذ سند» (ماده ۳۲۱).بنابراین،...

14 اردیبهشت 1399

تعریف چک ماهیت چک به عنوان سند تجاری در ماده 310 قانون تجارت شناسایی شده است. مطابق ماده مذکور: «چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال عليه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.» هرچند محال عليه در این ماده به طور مطلق به کار رفته است، اما قانون گذار در ماده 1 قانون صدور چک، اصلاحی 1382، ضمن تعریف انواع چک محال علیه آن را در تمام موارد بانک‏های ا...

23 فروردین 1399

درخواست صدور اجرائیه برای چک پرداخت نشدنی چک، به تصریح ماده 2 قانون صدور چک، در حکم اسناد لازم الاجرا است و همین امتیاز به دارنده آن این حق را میدهد که بدون رعایت تشریفات دادرسی، با مراجعه به واحد اجرای ثبت محل و یا دادگاه صالح به صدور اجرائیه، تقاضای توفیف اموال صادرکننده چک را بنماید. مطابق ماده 2 قانون صدور چک: «چکهای صادره عهده بانک‏هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا ...

20 فروردین 1399

برات و سیستم تعارض قوانین برات از جمله اسنادی است که در روابط بین المللی بازرگانان بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و از وسایل عمده پرداخت بهای کالاهایی است که در سطح جهان . مبادله می شوند.با چنین وضعی، لازم است جنبه های مختلف این سند تجاری از نظر سیستم تعارض قوانین مورد بررسی قرار گیرد؛ جنبه هایی نظیر محل برات، شرابط شکلی صحت برات، شرایط ماهوی برات، اصل استقلال امضائات، شرایط ظهرنوی...

19 فروردین 1399

بهترین وكیل خیانت در امانت
ارائه فوری چک؛ تكليف دارنده در ارائه چک همان طور که گفته شد، برخلاف برات و سفته، چک وسیله اعطای اعتبار نیست و به این علت، پرداخت آن فوری است. ماده ۳۱۳ قانون تجارت در این باره می گوید: وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود. این نکته را ماده ۳ قانون صدور چک نیز به نحوی بیان کرده است: هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد و به عبارت دیگر، بانک با...

07 فروردین 1399

ماهیت حقوقی برات برات معمولا برای پرداخت مابه ازای کالا یا خدمتی صادر می شود که به صادر کننده تسلیم شده و یا برای او انجام یافته است. این رابطه که علت صدور برات است، «رابطه اصلی» نامیده می شود. بعد از صدور برات و شروع گردش آن، اشخاص دیگری ظهرنویس، ضامن، براتگیر)، به عناوین مختلف امضای خود را روی آن منعکس می کنند. امضا، تعهد جدیدی برای امضا کننده ایجاد می کند که «تعهد براتی» خوانده می شو...

03 فروردین 1399

پیشینه قانون گذاری چک قانون تجارت در سال 1311 در فصل سوم از باب چهارم طی مواد 310 تا 317 مقرراتی در مورد چک پیش بینی کرده که شامل تعریف چک، شرایط صدور آن، مهلت های. مراجعه به بانک و مسؤولیت صادر کننده و ظهرنویس می شود. پیش از این نیز در قانون تجارت 1304 و نیز قانون مالیات بر شرکتها و تجارت و غیره مصوب 1309 موادی به چک اختصاص یافته بود. در این مقررات هیچ گونه اشاره ای به ضمانت اجرای کیفر...

01 فروردین 1399

اعتراض (واخواست) نسبت به برات در مطالبات عادی، طلبکار می تواند پس از رسیدن موعد پرداخت دین و عد پرداخت آن از سوی بدهکار، به دادگاه مراجعه و طلب خود را مطالبه کند؛ بدور اینکه نیاز به این باشد که مراجعه خود را به بدهکار ثابت کند.و در مورد برات، وضع به گونه دیگری است و دارنده برای آنکه بتواند از مزایای خاصی که قانون تجارت برای طلبکار چنین سندی قائل شده است، استفاده کند، باید ابتدا به ب...

01 فروردین 1399

بهترین وكیل كلاهبرداری
اسناد در وجه حامل در صورتی که سند گم شده از اسناد دارای کوپن و ضمیمه نباشد، به ترتیب ذیل عمل خواهد شد: «محکمه در صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید، حکم می دهد مديون وجه سند را فورا در صورتی که حال باشد، و پس از انقضای اجل، در صورت مؤجل بودن، به صندوق عدليه دادگستری بسپارد» (ماده ۳۳۲ ق. ت). «اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل م...