05 بهمن 1398

بهترین وكیل كیفری
منازعه یکی از اشکال خاص شرکت در جنایات، شرکت در منازعه است، که متأسفانه در کشور ما پدیده کثيرالوقوعی می باشد. منازعه، به معنی زد و خورد، مصدر باب مفاعله می باشد، که این واژه بر لزوم متقابل و طرفینی بودن نزاع دلالت دارد. بنابراین، اگر گروهی از یک طرف به گروهی از طرف مقابل حمله کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دهند، و گروه اخیر کاملا منفعل بوده و هیچ اقدامی صورت ندهند، یا این که صرفا از...

09 دی 1398

بهترین وكیل قتل در شهرک غرب
قتل مواردی که مرتکب با انجام کاری قصد کشتن یا قطع عضو یا مجروح کردن دیگری را داشته باشد، و عملا به نتیجه مورد نظر خود برسد، بدون توجه به نوع وسیله به کار رفته و بدون توجه به این که آیا آن کار نوعا چنین نتیجه ای را در بر دارد یا خیر، عمدی محسوب می شود. بدین ترتیب، هرگاه شخصی، به قصد کشتن یا مجروح کردن دیگری، به کتک زدن وی با یک تکه چوب نازک بپردازد، و عملا باعث مرگ یا مجروح شدن قربانی شو...