31 فروردین 1399

مزاحمت تلفنی مزاحمت تلفنی عنوان مجرمانه ای است که از سال ۱۳۷۵ در قوانین کیفری ایران شکل گرفته است. تا قبل از این تاریخ مزاحمت های تلفنی با استناد به قواعد عمومی و قوانین عام و یا آیین نامه های امور خلافی جرم شناخته می شد. بخشنامه وزارت دادگستری در سال ۱۳۴۱ در واکنش به مزاحمت های تلفنی که منجر به مرگ طرف یا سایر آسیب های روحی و مرض شنونده شده بود، نقطه تحول مهمی در جزاییات، به شمار می رو...

07 فروردین 1399

بهترین وكیل شهرک غرب
توهین جرم توهین دارای مصادیق متعدد قانونی است که اهم آنها عبارتند از:الف. قانون مجازات اسلامی. در فصل پنجم از بخش دوم از کتاب دوم، مقنن با عنوان سب نبی به وضع دو ماده به شرح ذیل پرداخته است. |ماده ۲۶۲: «هر کس پیامبر اعظم صلى الله عليه و آله وسلم و یا هریک از انبياء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم می شود.»ماده ۲۶۳: «هرگاه متهم به سب، ادعاء نما...

02 اسفند 1398

بهترین وكیل كلاهبرداری
نشر اکاذیب در جرم نشر اکاذیب، لزوما توهین یا افترایی نسبت به دیگری انجام نمی شود.برای مثال، کسی که به قصد بدبین کردن مردم نسبت به دیگری، یا برای تحریک کردن آنها به رأی ندادن به وی در انتخابات، او را دارای تابعیت مضاعف یا همسر دوم اعلام می کند، و یا به قصد گسیل شدن مأموران مالیاتی به تجارتخانه وی و ایجاد مزاحمت برایش، وی را برخوردار از درآمدهای نجومی قلمداد می نماید، یا به قصد معامله...

22 بهمن 1398

وكیل خوب كیفری
قاچاق انسان در تاریخ 28/4/1383 و بنا بر ضرورت های ناشی از روابط اجتماعی و اقتصادی، قانون مبارزه با قاچاق انسان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد ولی شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل ۹۴ قانون اساسی از اظهارنظر در مورد این قانون خودداری و با عنایت به قسمت ذیل این اصل: «... در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است»، جهت اجراء به وزارت دادگستری ابلاغ گردید. این قانون مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره است...

29 مهر 1398

وکیل سرفت در شهرک غرب
آدم ربایی جرم آدم ربایی ابتداء در مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ ق.م.ع" مطرح گردید و متعاقب آن ماده واجده طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف در سال ۱۳۳۵ به تصویب رسید. در سال ۱۳۵۳ با لغو مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ ق.م.ع، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص وضع شد. به موجب ماده ۱۲ این قانون، «مقررات مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مجازات عمومی لغو می شود».در سال ۱۳۷۷، ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با ...

23 تیر 1398

بهترین وكیل كیفری
تهدید به موجب ماده ۶۶۹ ق.م.ا. (کتاب پنجم): «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی با شرفی یا مالی و با به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال با تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه با زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد». رکن مادی تهدید رفتار مرتكب تهدید در مورد رفت...