30 تیر 1399

تحصیل مال از طریق نامشروع ماده 2 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» اشعار می‏دارد: «هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد، نظير جواز صادرات و واردات و آن چه عرفا موافقت اصولی گفته می‏شود، در معرض خريد و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب ...

07 اردیبهشت 1399

احکام و مجازات کلاهبرداری در تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری مطابق ماده 105 «قانون ثبت اسناد و املاک»، «جز در مورد مذکور در ماده 33 اراجع به بیع شرط و امثال آن هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به این که به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می‏شود، و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک ...

04 اردیبهشت 1399

عناصر متشکله جرم کلاهبرداری هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی و روانی تشکیل می‏شود و برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم، باید کلیه اجزای این عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات شود. قاضی سانکی، یکی از قضات انگلستان، با اشاره به این وظیفه مرجع تعقیب اظهار می دارد:«در سراسر تار و پود حقوق جزای انگلستان همواره یک رشته طلایی مشاهده می‏شود و آن این است که اثبات تقصير زندانی بر عهده دادستان (تعقیب کن...

03 اردیبهشت 1399

جهات کیفری چک
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم چک بلامحل ماده 15 قانون صدور چک، مطالبه وجه چک و ضرر و زیان ناشی از صدور چک بلامحل را از دادگاه کیفری، تجویز کرده است: «دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را از دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.» سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که به رغم مقررات عمومی در مورد مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که در قانون ایین دادرسی کیفری امده است، چرا قانونگذا...

03 اردیبهشت 1399

احکام و مجازات کلاهبرداری در شرکت های با مسوولیت محدود به موجب ماده 115 «قانون تجارت»،مصوب اردیبهشت 1411اشخاص زیر کلاهبردار محسوب می شوند:1- مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسليم سهم الشركة غيرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند؛2- کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشركه غيرنقدی را بیش از قیمت واقعی آ...

08 فروردین 1399

سرقت ساده همان گونه که در مباحث پیشین گفته شد، سرقت در صورتی که مشمول شرایط ویژه ای نباشد که قانونگذار به اعتبار آن، ماده جداگانه ای تخصیص داده است، رفتار مرتکب لاجرم مشمول مقررات ماده پایه (ماده 661 ق.م.ا.ت) خواهد بود. به موجب ماده مذکور: «در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.»با عنای...

05 فروردین 1399

احکام و مجازات کلاهبرداری در معرفی مال دیگری به عوض مال خود به موجب ماده 2 «قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نماینده مصوب 1308/2/31 ، «محکوم علیه یا مدیون یا ضامن با کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به این که مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده 238 قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.»بدین ترت...

02 فروردین 1399

عنصر معنوی جرم سوء استفاده از سفید مهر جرم سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر، یک جرم عمدی است بنابراین همچون سایر جرایم عمدی نیاز به سوء نیت دارد و سوء نیت از علم و اراده تشکیل می شود. مرتکب باید بداند انچه را که مورد سوء استفاده قرار میدهد، سفید امضا یا سفید مهر است و عمل او قابلیت اضرار به دیگری را دارد و از نظر قانون عملی ممنوع است. همچنین باید برای سوء استفاده و نتیجه، عمد داشته ...

29 اسفند 1398

شروع در کلاهبرداری شروع در کلاهبرداری به معنای آن است که مرتکب، عملیات اجرایی کلاهبرداری را شروع کند اما به دلیلی که خارج از اراده مرتکب می باشد، منتهی به نتیجه نشود. منظور از عملیات اجرایی، مانورهای متقلبانه است که منتهی به فریب خوردن قربانی جرم نمیشود یا اگر منتهی به فریب خوردن شده باشد، منجر به دادن مال نشود. البته اگر عملیات مرتکب منتهی به دادن مال شود اما دادن مال ناشی از فریب نباش...

29 اسفند 1398

موضوع سرقت برای بررسی رکن مادی جرم سرقت، همچون رویه ای که در حقوق جزای اختصاصی یک، در پیش گرفتیم موضوع جرم و رفتار فیزیکی و نتیجه را مورد بررسی قرار میدهیم و به صورت خلاصه می توان گفت که رکن مادی جرم سرقت، تصرف کامل شیء متعلق به دیگری (مالک یا متصرف) بدون رضایت اوست و در اینجا ربودن، مهم ترین عنصر میباشد و در جرایم مالی که از طریق ربودن مال دیگری محقق می شود، معمولا چنانچه عنوان خاصی وج...