30 تیر 1399

تحصیل مال از طریق نامشروع ماده 2 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» اشعار می‏دارد: «هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد، نظير جواز صادرات و واردات و آن چه عرفا موافقت اصولی گفته می‏شود، در معرض خريد و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب ...

07 اردیبهشت 1399

احکام و مجازات کلاهبرداری در تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری مطابق ماده 105 «قانون ثبت اسناد و املاک»، «جز در مورد مذکور در ماده 33 اراجع به بیع شرط و امثال آن هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به این که به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می‏شود، و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک ...

04 اردیبهشت 1399

عناصر متشکله جرم کلاهبرداری هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی و روانی تشکیل می‏شود و برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم، باید کلیه اجزای این عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات شود. قاضی سانکی، یکی از قضات انگلستان، با اشاره به این وظیفه مرجع تعقیب اظهار می دارد:«در سراسر تار و پود حقوق جزای انگلستان همواره یک رشته طلایی مشاهده می‏شود و آن این است که اثبات تقصير زندانی بر عهده دادستان (تعقیب کن...

03 اردیبهشت 1399

احکام و مجازات کلاهبرداری در شرکت های با مسوولیت محدود به موجب ماده 115 «قانون تجارت»،مصوب اردیبهشت 1411اشخاص زیر کلاهبردار محسوب می شوند:1- مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسليم سهم الشركة غيرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند؛2- کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشركه غيرنقدی را بیش از قیمت واقعی آ...

05 فروردین 1399

احکام و مجازات کلاهبرداری در معرفی مال دیگری به عوض مال خود به موجب ماده 2 «قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نماینده مصوب 1308/2/31 ، «محکوم علیه یا مدیون یا ضامن با کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به این که مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده 238 قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.»بدین ترت...

29 اسفند 1398

شروع در کلاهبرداری شروع در کلاهبرداری به معنای آن است که مرتکب، عملیات اجرایی کلاهبرداری را شروع کند اما به دلیلی که خارج از اراده مرتکب می باشد، منتهی به نتیجه نشود. منظور از عملیات اجرایی، مانورهای متقلبانه است که منتهی به فریب خوردن قربانی جرم نمیشود یا اگر منتهی به فریب خوردن شده باشد، منجر به دادن مال نشود. البته اگر عملیات مرتکب منتهی به دادن مال شود اما دادن مال ناشی از فریب نباش...

17 اسفند 1398

شرکت در کلاهبرداری «قانون مجازات عمومی» در ماده 27 اِشعار میداشت: «هرکس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در انجام عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرمی مشارکت و همکاری کند شریک در جرم شناخته میشود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است...» ماده 125 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، در مورد شریک جرم بیان می دارد: «هرکس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی شرکت کند و جرم مستند به ...

12 اسفند 1398

احکام و مجازات های تبعی و تکمیلی جرم کلاهبرداری منظور از مجازات های تبعی، مجازات هایی هستند که به تبع محکومیت، و بدون نیاز به ذکر شدن در حکم دادگاه، بر محكوم عليه بار می شوند، از سوی دیگر، مجازات های تکمیلی مجازات هایی هستند که تنها در صورت ذکر شدن در حکم قاضی به محكوم عليه تحمیل می گردند.در عنوان فصل سوم از «قانون مجازات عمومی، سابق و نیز فصل سوم از قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب...

10 اسفند 1398

تحصیل مال از طریق نامشروع تحصیل مال از طریق نامشروع در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به شرح زیر جرم انگاری شده است:«هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد، نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که ...

05 اسفند 1398

احکام و مجازات کلاهبرداری در شرکت های مختلط سهامی به موجب ماده 299 «لايحه قانونی اصلاح قسمتی از «قانون تجارت»، مصوب1347/12/24 ،آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1391 مربوط به شرکت های سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکت های سهامی تجاری میباشد نسبت به آن شرکت ها به قوت خود باقی استو به موجب ماده 180 «قانون تجارت»، برخی از مواد این قانون (از جمله ماده 92) در مورد شرکت مختلط...