03 اردیبهشت 1399

جهات کیفری چک
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم چک بلامحل ماده 15 قانون صدور چک، مطالبه وجه چک و ضرر و زیان ناشی از صدور چک بلامحل را از دادگاه کیفری، تجویز کرده است: «دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را از دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.» سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که به رغم مقررات عمومی در مورد مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که در قانون ایین دادرسی کیفری امده است، چرا قانونگذا...

20 اسفند 1398

درخواست اجراییه چک بلامحل از دادگاه صالح قانون چک اصلاحی 1397، در راستای کاستن از اطاله دادرسی و جلوگیری از انباشت پرونده های مربوط به چک بی محل در مراجع قضایی و حذف تشریفات رسیدگی به دارنده آن این حق را میدهد که بدون تقدیم دادخواست و صدور حکم محکومیت قطعی به طور مستقیم از دادگا صالح درخواست صدور اجراییه و توقیف اموال صادر کننده (نه ظهرنویس یا ضامن) را نماید. تقاضای صدور اجرائیه، حتی با...

19 دی 1398

طرح دعوای حقوقی برای چک پرداخت نشدنی دارنده چک پرداخت نشدنی می تواند برابر تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی علیه صادر کننده چک، ضامن یا ظهرنویس یا همه آنها دعوای حقوقی مطرح نماید. در بیشتر موارد، به دلیل اینکه چک ماهیت کیفری ندارد و از طريق واحد اجرای ثبت نیز قابل وصول نیست، اقامه دعوای حقوقی تنها راه باقیمانده برای احقاق حق است و به همین دلیل بیشتر چک های برگشتی حقوقی بوده و از ا...

03 دی 1398

عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی
شکایت کیفری در چک پرداخت نشدنی در صورتی که چک واجد جنبه کیفری باشد، مناسب ترین راهکار، شکایت کیفری است. ضمانت اجرای کیفری و ترس از مجازات سبب می شود که دارنده چک در پاره ای موارد زودتر به حقوق خود دسترسی یابد. همچنین، رسیدگی فوری و خارج از نوبت به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه امتیازی است که حقوق دارنده چک را بهتر تضمین می کند.در وضع فعلی، فقط صدور...

22 آبان 1398

درخواست صدور اجرائیه چک، به تصریح ماده 2 قانون صدور چک، در حکم اسناد لازم الاجرا است و همین امتیاز به دارنده آن این حق را میدهد که بدون رعایت تشریفات دادرسی، با مراجعه به واحد اجرای ثبت محل و یا دادگاه صالح به صدور اجرائیه، تقاضای توفیف اموال صادرکننده چک را بنماید. مطابق ماده 2 قانون صدور چک: «چکهای صادره عهده بانک‏هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آن...

05 آبان 1398

عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی
مجازات جرم صدور چک بلامحل جرم صدور چک بلامحل با جرم کلاهبرداری مقایسه می شود و معمولا مجازات جرم اول در قوانین خارجی شدیدتر از کلاهبرداری است زیرا استفاده از چک، گسترده تر است و این جرم بیشتر در معرض تحقق می باشد و قانونگذار باید حمایت کیفری شدیدتری را اعمال کند. ماده 7 قانون صدور چک، مجازات جرم صدور چک بلامحل را چنین پیش بینی کرده است: «هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل مح...

23 شهریور 1398

ماهیت چک کیفری چک به عنوان سند تجاری، که در قانون تجارت به آن اشاره شده است، همواره موضوع کیفری نبوده و چک کیفری تابع قواعد و مقررات خاصی است که آن را از یک سند تجاری صرف خارج می نماید. برای شناخت ماهیت کیفری چک، نخست ضروری است تعریف و مفهوم آن معلوم گردد. شناسه دار بودن چک چک به تصریح ماده 6 قانون صدور چک اصلاحی 1397، در صورتی مشمول مقررات قانون چک می شود که دارای شناسه یکتا و اعتبار...

04 شهریور 1398

عدم وجود وصف کیفری در چک
شرایط شکلی تعقیب صدور چک بلامحل قانون صدور چک، مقرراتی را در مورد صدور چک بیان کرده است که برخی از انها کامل کننده یا مقید یا مخصص مقررات قانون تجارت است و بخشی از این مقررات مربوط به شرایط شکلی تعقیب صادر کنندگان چکهای بلامحل میباشد که در اینجا مورد اشاره قرار می گیرد؛ شکایت شاکی جرم صدور چک بلامحل یک جرم خصوصی و قابل گذشت است بنابراین شروع به تعقیب دعوای عمومی، نیازمند شکایت شاکی خص...

11 تیر 1398

ضمانت در برات تعريف و فایده ضمانت در برات قانون تجارت ایران ضمانت در برات را تعریف نکرده است. با وجود این، «ضمانت عبارت است از تعهد شخص ثالثی به اینکه یک یا چند نفر از مسئولان برات برات دهنده، برانگیر، ظهرنویس) در سررسید، وجه برات را پرداخت خواهند کرد». کسی که چنین تعهدی می کند، «ضامن» نامیده می شود و به شخصی که ضامن از او ضمانت کرده است، «مضمونٌ عنه» می گویند. علاوه بر این، ممكن است ض...