17 خرداد 1399

بهترین وكیل كلاهبرداری
استثنائات اصل نسبی بودن قرارداد در مورد تعهد به نفع شخص ثالث، قرارداد جمعی و معامله‏ی فضولی، قرارداد نسبت به اشخاص ثالث مؤثر است و برای آنان حق یا دین ایجاد می کند و این موارد را باید استثناء بر اصل نسبی بودن قرارداد محسوب داشت. تعهد به نفع شخص ثالث تعریف هیچ کس نمی تواند به ضرر شخص ثالث تعهدی نماید. تراضی افراد به ضرر کسی که در قرارداد دخالت نداشته است مؤثر و نافذ نیست. ولی قانونگذا...

09 اردیبهشت 1399

بهترین وكیل كلاهبرداری
اثر عرف و عادت در قراردادها ممکن است چیزی در قرارداد ذکر نشده باشد، ولی برحسب عرف و عادت لازمه ی قرارداد باشد. برابر ماده‏ی ۲۲۵ قانون مدنی، «متعارف بودن امری در عرف و عادت، به طوری که عقد بدون تصريح هم منصرف به آن باشد، به منزله‏ی ذکر در عقد است. بنابراین، رعایت لوازم عرفی قرارداد نیز برای متعاملين اجباری است، هرچند که در قرارداد به آن تصریح نشده باشد؛ در این صورت می توان گفت که طرفین ع...

03 اردیبهشت 1399

ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین ضمانت اجرای مدنی: قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹4 در زمینه ی ضمانت اجرای مدنی از بطلان یا عدم نفوذ یا عدم قابلیت استناد سخن نگفته و فقط استيفاء طلب از عین مال یا قیمت یا مثل آن را به عنوان جریمه یاد آور شده است. که در عمل تفاوتی با عدم قابلیت استناد ندارد.از آنجا که هدف این قانون در درجه ی اول حمایت از منافع بستانکار است، نه دفاع از من...

26 فروردین 1399

تحقق ضرر متعهدله هنگامی می تواند ادعای خسارت نماید که اثبات کند در نتیجه ی عدم اجرای تعهد یا تأخیر در آن ضرری به وی رسیده است. هرگاه متعهدله از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرا به هیچ وجه متضرر نشده باشد (چنان که در مثال بالا میزبان، غذا و وسایل لازم برای پذیرایی را به موقع از رستوران دیگر به همان قیمت و یا به قیمت کمتر فراهم کرده باشد) حق مطالبه ی خسارت نخواهد داشت. وجه التزام هرگاه ط...

20 فروردین 1399

عقد خیاری «عقد خياری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد» (ماده ی ۱۸۸ ق.م.).خیار در لغت به معنی اختیار است و عقد خیاری را از آن جهت بدین نام خوانده اند که در آن، اختيار برهم زدن معامله برای هر دو طرف، یا یکی از آنها، یا برای شخص ثالثی شرط شده است. این نوع خیار را خیار شرط گویند.عقد خیاری از اقسام عقد لازم است، چه عقد جایز، خود قابل فسخ است و نیازی ب...

19 فروردین 1399

بهترین وكیل كلاهبرداری
اجباری بودن قراداد برای قاضی - تفسير قرارداد اگر طرفین قرارداد ملزم به اجرای آن هستند، این الزام محدود به چیزی است که خود خواسته اند. متعاملین را نمی توان مجبور به چیزی کرد که برخلاف اراده‏ی آنان است. اصل حاکمیت اراده اقتضا می کند که التزام طرفین عقد محدود به چیزی باشد که اراده کرده اند.با وجود این، غالبا در قراردادها، چنان که گفتیم، طرفین همه چیز را پیش بینی نمی کنند یا قرارداد مبه...

15 فروردین 1399

مکان وقوع قراردادها حل مسئله ی زمان وقوع عقد مشكل تعیین مکان وقوع عقد را که در قراردادهای با مکاتبه با تلفن پیش می آید حل خواهد کرد. در واقع مکان وقوع عقد محلی است که آخرین جزء عقد در آنجا بوقوع پیوسته است.بنابراین، اگر زمان وقوع عقد تاريخ صدور قبول باشد، باید محل صدور قبول را مکان وقوع عقد تلقی کرد. مثلاً اگر ایجاب در تهران و قبول در شیراز صادر شده باشد، شیراز محل وقوع عقد خواهد بو...

12 فروردین 1399

عدم اجرای تعهدی که موضوع آن وجه نقد است هرگاه موضوع تعهد وجه نقد باشد، اعم از پول داخلی و خارجی، عدم اجرای آن تابع مقررات خاصی به شرح زیر است: اجرای اجباری تعهد همیشه امکان پذیر است متعهدله می تواند به مراجع صلاحيتدار قانونی مراجعه و اجرای اجباری تعهد را مطالبه کند. هرگاه متعهدله به دادگاه مراجعه کند، دادگاه حکم به اجرای تعهد خواهد کرد و اگر متعهد از حکم دادگاه اطاعت نکند، با توقیف ام...

09 فروردین 1399

خیار تبعُّض صفقه تبعض، در لغت، به معنی تجزیه شدن آمده و صفقه به معنی دست بهم زدن است و به معنی معامله نیز به کار رفته است؛ چه در قدیم معمول بوده است که طرفین معامله، هنگامی که می خواستند اراده ی خود را بر عقد قرارداد اعلام کنند، به یکدیگر دست می دادند. خیار تبعض صفقه هنگامی تحقق می یابد که بعد از عقد آشکار گردد که قرارداد نسبت به جزئی از مورد معامله باطل بوده است.ماده ی 441 قانون مد...

03 فروردین 1399

معاملات محجورین معاملات صغير در مورد معاملات صغير باید بین صغیر غیرممیز و صغیر ممیز فرق گذاشت. چون صغير غیرممیز فاقد قوهی درک و تشخیص است و نمی تواند اراده ی حقوقی داشته باشد، کلیه ی معاملات او باطل و از درجه ی اعتبار ساقط است (ماده ی ۱۲۱۲ ق.م.).اما در مورد معاملات صغیر ممیز، بعضی از حقوق دانان، به استناد مواد ۲۱۲ و ۱۲۱۲ قانون مدني، بطلان معامله را پذیرفته اند. نظر گروهی از فقهای ا...