08 اردیبهشت 1399

رأي شماره ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال دستور اداري شماره ۱۴۳۱۵/۱ـ۵۲ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۴ سازمان تأمين اجتماعي تاریخ: 1385/12/20شماره دادنامه: 821، 822، 823کلاسه پرونده: 373/84ـ147/85، 493مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.شاکی: 1ـ آقای محمدرضا رحیمی 2ـ شرکت سامان نخ ایساتیس 3ـ شرکت خوشریس یزد.موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اداری شماره 1/14315ـ52...

08 اردیبهشت 1399

رأي شماره‌هاي ۷۶۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ماده ۱۳ قانون حمايت از آزادگان ناظر به پرداخت حقوق و مزاياي دوران اسارت نمي‌باشد تاریخ: 1388/10/28شماره دادنامه: 760کلاسه پرونده: 674/88مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.شاکی: آقای محمدعلی سمیعی.موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم و یازدهم دیوان عدالت اداری.گردشکار: الف ـ شعبه هشتم دیوان، در ...

08 اردیبهشت 1399

رأي شماره ۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ضرورت پرداخت بهاي عرصه و اعيان املاك اشخاصي كه توسط دولت جهت اجراي طرح‌هاي عمراني مورد تملک قرار می‌گیردتاریخ: 1389/1/23شماره دادنامه: 4کلاسه پرونده: 5/89مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.موضوع: اعمال ماده 53 الحاقی به آییـن ‌دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه‎های شماره 60 مورخ 1374/4/17 و شماره 173 مورخ 1380/5/21...

08 اردیبهشت 1399

رأي شماره ۷۵۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند۷ بخشنامه شماره۶۵/۷۱۰ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۰ وزارت آموزش و پرورش تاریخ: 1384/11/30شماره دادنامه: 751کلاسه پرونده: 297/83مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.شاکی: آقای محمود گودرزی.موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند7 بخشنامه شماره710/65 مورخ 1380/11/10 وزارت آموزش و پرورش.مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ...

08 اردیبهشت 1399

رأي شماره ۳۲۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعتراض به رأي هيأت تخلفات اداري تاریخ: 1387/5/13شماره دادنامه: 326کلاسه پرونده: 282/87مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.شاکی: آقای محمدرضا اسدی و آقای مسعود اسکندری.موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16 بدوی و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 131/85 و...

08 اردیبهشت 1399

رأی شماره ۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل تاریخ: 1386/2/9شماره دادنامه: 69کلاسه پرونده: 121/85مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.شاکی: آقای بهرام مهاجری.موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل.مقدمه: در بند یک مصوبه مورد شکایت آمده است، نامه وارده به شماره...

08 اردیبهشت 1399

رأي شماره ۷۴۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۲۶۲/۳۴ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۰ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تاریخ: 1384/11/30شماره دادنامه: 748کلاسه پرونده: 129/82مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.شاکی: شرکت صادراتی صنایع داروئی ایران ـ فارمیکو.موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 34/1262 مورخ 1380/8/15 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور.مقدمه: و...

08 اردیبهشت 1399

رأی شماره ۸۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پاداش پایان خدمت کارکنان دولت تاریخ: 1385/12/1شماره دادنامه: 818کلاسه پرونده: 472/83مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.شاکی: خانم مهین مرادی.موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری.مقدمه: الف ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 623/80 موضوع شکایت آقای اکبر کرمی به طرفیت اداره ک...

08 اردیبهشت 1399

رأي شماره ۲۹۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمتي از کتاب امور بيمه‌گري سازمان تأمين اجتماعي در سال ۱۳۸۰ تاریخ: 1385/5/15شماره دادنامه: 298کلاسه پرونده: 464/82مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.شاکی: آقای سیروس اسلامی فارسانی.موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از کتاب امور بیمه‌گری سازمان تأمین اجتماعی در سال 1380.مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام د...

08 اردیبهشت 1399

رأي شماره ۲۲، ۲۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره۷۹۶۶۹/۱۶۰۴ مورخ۱/۷/۱۳۸۵ سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور تاریخ: 1386/1/19شماره دادنامه: 22ـ23کلاسه پرونده: 689/85 و 5/86مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.شاکی: 1ـ آقای غلامرضا احسانی 2ـ خانم طاهره خلجی اسدی.موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره1604/79669 مورخ1385/7/1 سازمان مدیریت و برنامه‎ریز...