08 مرداد 1399

مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي - جلسه ۱۴۰ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏جلسه یکصـد و چهلـم(140)   6 شهریـورمـاه 1384 هجری‎شمسی 22 رجب المرجب 1426 هجری‎قمریمشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم1385 ـ 1384صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه ششم شهریورماه 1384 فهرست مندرجات: 1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.2 ـ تلاوت آیاتی ازکل...

05 تیر 1399

مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي - جلسه ۲۳۱ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏جلسه دویست و سی‌ و یکم 30 خـرداد‌‌ماه 1385 هجری‎شمسی(231) 23 جمادی‌الاول 1427 هجری‎قمریمشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامیدوره هفتم ـ اجلاسیه سوم1386 ـ 1385فهرست مندرجات:1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎الله مجید.3ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: سیدحسین هاشمی، سیدحسین حسینی، الیا...

27 خرداد 1399

مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي - جلسه ۲۰۴ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏جلسه دویست و چهارم(204)  25  اسفند‎ماه 1384 هجری‎شمسی 15  صفرالمظفر 1427 هجری‎قمری مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم1385 ـ 1384 فهرست مندرجات: 1ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎الله مجید.3 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلام...

21 فروردین 1399

مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي - جلسه ۱۹۱ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏جلسه یکصد نود و یکم 9  اسفنـد‎مـاه 1384 هجری‎شمسی(191)  29 محرم‎الحرام 1427 هجری‎قمریمشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی   دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم1385 ـ 1384 فهرست مندرجات: 1ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎الله مجید.3 ـ ناطقین قبل از دستور آقای...

11 فروردین 1399

رأي شماره ۳۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره ۵۴۱۸۲/۱۰/۲۰۰ ـ ۲۸/۶/۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر تعیین ملاک پرداخت حق اشعه براساس حقوق و فوق‌العاده شغلتاریخ دادنامه: 1391/6/20        شماره دادنامه: 329      کلاسه پرونده: 807/88مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکیان: آقایان و خانمها:1ـ یحی...

25 اسفند 1398

مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي - جلسه ۱۴۵ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏جلسه یکصد و چهل و پنجم (145)  6 مـهرماه 1384 هجری‎شمسی 23 شعبـان 1426 هجری‎قمریمشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم1385 ـ 1384صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز چهار‎شنبه ششم مهرماه 1384 فهرست مندرجات: 1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎ا...

13 اسفند 1398

مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي - جلسه ۱۵۸ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏جلسه یکصد و پنجاه و هشتم(158)  15 آبـان‎ماه 1384 هجری‎شمسی 3 شوال‎المکرم1426 هجری‎قمری مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم1385 ـ 1384 فهرست مندرجات: 1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎الله مجید.3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: سی...

25 بهمن 1398

مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي - جلسه ۱۸۳ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏جلسه یکصد و هشتاد و سوم(183) 2 بهمن‎ماه 1384 هجری‎شمسی 21 ذیـحجه 1426 هجری‎قمری مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم1385 ـ 1384 فهرست مندرجات: 1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎الله مجید.3 ـ ناطقین قبل از دستور خانم فاطمه آجورلو...

21 بهمن 1398

مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي - جلسه ۲۰۰ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏جلسه دویستم 20 اسفند‎ماه 1384 هجری‎شمسی (200) 10 صفرالمظفر 1427 هجری‎قمری مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی   دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم1385 ـ 1384 فهرست مندرجات:1ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎الله مجید.3 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای ...

30 دی 1398

مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي - جلسه ۲۳۶ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏جلسه دویست و سی‌ و ششم 18  تیــرمـاه 1385 هجری‎شمسی (236) 13 جمادی‌الثانی 1427 هجری‎قمریمشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره هفتم ـ اجلاسیه سوم 1386 ـ 1385فهرست مندرجات:1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎الله مجید.3ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: منصور یاوری، سیدن...