29 تیر 1399

منع ازدواج ناشی از قرابت سببی قرابت سببی در نتیجه ی ازدواج به وجود می آید و خویشاوندی است میان زن و شوهر، و میان هر یک از آن ها با خویشاوندان دیگری، و در این باره تفاوتی میان ازدواج دائم و موقت وجود ندارد. ممنوعیت ازدواج ناشی از قرابت سببی، برگرفته از آیه ی 23 سوره نساء است و بر دو دسته می باشد؛ دسته ی اول کسانی که ازدواج با آن ها ممنوع دائمی است و دسته ی دوم کسانی هستند که ازدواج با آن...