03 اردیبهشت 1399

ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین ضمانت اجرای مدنی: قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹4 در زمینه ی ضمانت اجرای مدنی از بطلان یا عدم نفوذ یا عدم قابلیت استناد سخن نگفته و فقط استيفاء طلب از عین مال یا قیمت یا مثل آن را به عنوان جریمه یاد آور شده است. که در عمل تفاوتی با عدم قابلیت استناد ندارد.از آنجا که هدف این قانون در درجه ی اول حمایت از منافع بستانکار است، نه دفاع از من...

26 فروردین 1399

تحقق ضرر متعهدله هنگامی می تواند ادعای خسارت نماید که اثبات کند در نتیجه ی عدم اجرای تعهد یا تأخیر در آن ضرری به وی رسیده است. هرگاه متعهدله از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرا به هیچ وجه متضرر نشده باشد (چنان که در مثال بالا میزبان، غذا و وسایل لازم برای پذیرایی را به موقع از رستوران دیگر به همان قیمت و یا به قیمت کمتر فراهم کرده باشد) حق مطالبه ی خسارت نخواهد داشت. وجه التزام هرگاه ط...

20 فروردین 1399

عقد خیاری «عقد خياری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد» (ماده ی ۱۸۸ ق.م.).خیار در لغت به معنی اختیار است و عقد خیاری را از آن جهت بدین نام خوانده اند که در آن، اختيار برهم زدن معامله برای هر دو طرف، یا یکی از آنها، یا برای شخص ثالثی شرط شده است. این نوع خیار را خیار شرط گویند.عقد خیاری از اقسام عقد لازم است، چه عقد جایز، خود قابل فسخ است و نیازی ب...

15 فروردین 1399

مکان وقوع قراردادها حل مسئله ی زمان وقوع عقد مشكل تعیین مکان وقوع عقد را که در قراردادهای با مکاتبه با تلفن پیش می آید حل خواهد کرد. در واقع مکان وقوع عقد محلی است که آخرین جزء عقد در آنجا بوقوع پیوسته است.بنابراین، اگر زمان وقوع عقد تاريخ صدور قبول باشد، باید محل صدور قبول را مکان وقوع عقد تلقی کرد. مثلاً اگر ایجاب در تهران و قبول در شیراز صادر شده باشد، شیراز محل وقوع عقد خواهد بو...

12 فروردین 1399

عدم اجرای تعهدی که موضوع آن وجه نقد است هرگاه موضوع تعهد وجه نقد باشد، اعم از پول داخلی و خارجی، عدم اجرای آن تابع مقررات خاصی به شرح زیر است: اجرای اجباری تعهد همیشه امکان پذیر است متعهدله می تواند به مراجع صلاحيتدار قانونی مراجعه و اجرای اجباری تعهد را مطالبه کند. هرگاه متعهدله به دادگاه مراجعه کند، دادگاه حکم به اجرای تعهد خواهد کرد و اگر متعهد از حکم دادگاه اطاعت نکند، با توقیف ام...

09 فروردین 1399

خیار تبعُّض صفقه تبعض، در لغت، به معنی تجزیه شدن آمده و صفقه به معنی دست بهم زدن است و به معنی معامله نیز به کار رفته است؛ چه در قدیم معمول بوده است که طرفین معامله، هنگامی که می خواستند اراده ی خود را بر عقد قرارداد اعلام کنند، به یکدیگر دست می دادند. خیار تبعض صفقه هنگامی تحقق می یابد که بعد از عقد آشکار گردد که قرارداد نسبت به جزئی از مورد معامله باطل بوده است.ماده ی 441 قانون مد...

03 فروردین 1399

معاملات محجورین معاملات صغير در مورد معاملات صغير باید بین صغیر غیرممیز و صغیر ممیز فرق گذاشت. چون صغير غیرممیز فاقد قوهی درک و تشخیص است و نمی تواند اراده ی حقوقی داشته باشد، کلیه ی معاملات او باطل و از درجه ی اعتبار ساقط است (ماده ی ۱۲۱۲ ق.م.).اما در مورد معاملات صغیر ممیز، بعضی از حقوق دانان، به استناد مواد ۲۱۲ و ۱۲۱۲ قانون مدني، بطلان معامله را پذیرفته اند. نظر گروهی از فقهای ا...

02 فروردین 1399

توافق اراده ی طرفین چنان که اشاره شد، برای اینکه عقد تحقق پیدا کند توافق اراده ی طرفین معامله لازم است، یعنی باید متعاملین بر یک امر توافق و تراضی نمایند؛ به عبارت دیگر، هر یک از طرفین باید همان چیزی را بخواهد که طرف دیگر خواسته است؛ مثلاً قصد هر دو به بیع یک مال تعلق بگیرد.بنابراین اگر قصد یکی بر انعقاد بيع و قصد دیگری بر انعقاد هبه باشد، معامله محقق نخواهد شد. و نیز اگر یک طرف فرض...

20 اسفند 1398

معاملات مجنون چون مجنون فاقد درک و تشخیص است و نمی تواند قصد انشاء و اراده ی حقوقی داشته باشد، مانند صغير غير مميز، دارای حجر کامل است و نمی تواند هیچ گونه عمل حقوقی انجام دهد و کلیه ی معاملات او باطل و كان لم يكن محسوب است.ماده ی ۱۲۱۳ ق.م. در این خصوص مقرر می دارد: «مجنون دایمی مطلقة و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ی ولی ی...

19 اسفند 1398

قراردادهای جمعی قراداد جمعی، یا دسته جمعی، قراردادی است که به وسیله ی گروهی از افراد منعقد می شود و اثر آن دامنگیر افراد دیگری که به انعقاد قرارداد رضایت نداده اند نیز می گردد. گاهی مصلحت اجتماعی اقتضا می کند قراردادی که به وسیله ی عده ای بسته شده است نسبت به اشخاص دیگری که به نحوی از انحاء در انعقاد قرارداد مزبور ذی نفع هستند و با منعقد کنندگان قراداد اشتراک منافع دارند مؤثر باشد، اگرچ...