05 تیر 1399

بهترین وكیل شهرک غرب
سند رسمی از نظر قانون ثبت گرچه در قانون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطالعه مجموع مواد مربوطه چنین استنباط می‏شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در ماده‏ی 1287 قانون مدنی، به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، ز...

12 فروردین 1399

بهترین وكیل كلاهبرداری
صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود در تبصره 3 ماده 147 اصلاحی آمده است که «صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.» در این ماده توضیح داده نشده است که با مراجعه متضرر به دادگاه و احراز حقانیت او، دادگاه چه خواهد کرد؟ آیا حكم به ابطال سند مالكيت جدید صادر می‏نماید یا دارندقی سند را محکوم به جبران خسارت متضرر خواهد نمود؟ ظاهرا احتمال اول قوی ت...

26 اسفند 1398

تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری
شکایت از اجراء سند رسیدگی به اعتراض بر نظریه‏ی رئیس ثبت در مورد شکایت از عملیات اجرایی در اینجا لازم است توضیح داده شود که شکایت از اجراییه‏های ثبتی دو نوع است، نوع اول شکایت از دستور اجراء سند رسمی یا به تعبیری دیگری شکایت از صدور اجراییه است. نوع دوم شکایت از عملیات مأمورین اجراء است. در نوع اول شاکی می‏گوید صدور اجراییه خلاف قانون است، ولی در نوع دوم، شاکی بر صدور اجراییه معترض نیست ...

26 بهمن 1398

بهترین وكیل كلاهبرداری
مواردی که با حکم نهایی دادگاه سند مالكيت أبطال یا اصلاح می‏شود الف- هرگاه ملکی بر خلاف قانون به ثبت رسیده باشد ذینفع می تواند به دادگاه حقوقی صلاحیتدار دادخواست بدهد و ابطال ثبت و سند مالکیت را از دادگاه بخواهد. در این صورت دادگاه پس از رسیدگی و احراز صحت دعوی حکم بر ابطال ثبت و سند مالکیت میدهد. مثلاً اگر در مواردی که انتشار آگهی نوبتی لازم است، بدون انتشار آن ملکی به نام متقاضی ثبت و ...

12 بهمن 1398

وکیل قراردادها در شهرک غرب
سند عادی ماده‏ی 1289 قانونی مدتی می‏گوید: «نغير از اسناد مذکوره در ماده‏ی 1287 سایر اسناد عادي است.» و ماده‏ی 1293 تصریح می‏کند. به اینکه: «هرگاه سند به وسیله‏ی یکی از مأمورین رسمي تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاجیت تنظیم آن سند را نداشته و با رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نكرده باشد. سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.» مفهوم این ماده دلالت دارد...

05 دی 1398

وکیل قراردادها در شهرک غرب
موارد لزوم ثبت اسناد برخلاف املاک که ثبت آن‏ها الزامی است و سازمان ثبت و متصرفين به عنوان مالکیت و قائم مقام آنان مکلف به ثبت کلیه‏ی اموال غیر منقول می باشند، ثبت اسناد اختیاری است و اشخاص می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. مگر در مواردی چند. و ذیلاً آن موارد بیان می‏شودماده‏ی 49 قانون ثبت می‏گوید: «ثبت اسناد اختیاری است مگر در موار...

20 آبان 1398

بهترین وكیل كلاهبرداری
مواردی که ابطال سند مالکیت احتیاج به حکم دادگاه ندارد الف- ابطال سند مالکیت به حکم قانون در مواردی که مقتضيات اجتماعی مانند اصلاحات ارضی و تقسیم اراضی بین زارعین و یا مصالح عمومی مانند حفظ جنگل ها و مراتع و منابع طبیعی و یا جهات شرعی مانند حفظ موقوفات و عمل بر طبق نیات واقفین اقتضاء نماید. با وضع قوانین لازم دستور ابطال ثبت و اسناد مالکیتی که به نام اشخاص صادر شده است داده می‏شود. بعضی ...

03 مهر 1398

بهترین وكیل كلاهبرداری
سند رسمی از نظر قانون ثبت ماده 1287 قانون مدنی سه نوع از اسناد را رسمی شناخته است:١- اسنادی که در اداره‏ی ثبت اسناد و املاک ثبت شده است.2- اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.3- اسنادی که نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم شده باشد. مانند شناسنامه ای که توسط مأمورین اداره ثبت احوال وفق مقررات صادر شده باشد، مشروط بر این‏که تنظیم کننده‏ی سند صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد و سن...