02 مرداد 1399

انتساب جرم به دیگری در تحقق افترا به موجب ماده ۲۶۹ «قانون مجازات عمومی» سابق، مفتری باید ارتکاب جنحهیا جنایتی را به کسی نسبت می داد. با توجه به منسوخ شدن تقسیم بندی «خلاف جنحه و جنایت» در نظام کیفری بعد از انقلاب، ماده ۶۹۷ «قانون تعزیرات» به طور کلی از انتساب جرم به دیگری سخن گفته است. برای جلوگیری از گستردگی بیش از حد دامنه جرم افترا، بهتر بود که مقتن ویژگیهایی را برای جرایم مورد ا...

26 اسفند 1398

صراحت انتساب در جرم افترا همان طور که در مورد توهین ساده با توجه به قانون استفساریه مصوب سال ۱۳۷۹ ملاحظه کردیم، برای تحقق جرم افترا نیز، بنا به صراحت ماده ۶۹۷، صراحت انتساب شرط است، یعنی مرتکب باید «امری را صریحا نسبت دهد... که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود. البته لازم نیست که مرتکب مشخصات دقیق جرمی را که ارتکاب آن را به دیگری نسبت می دهد تعیین کند، بلکه همین که صراحتا اظهار دارد ...

22 دی 1398

افترا افترا به معنی بهتان، تهمت زدن و به دروغ کارهای ناروا را به کسی نسبت دادن می باشد. ریشه لغوی این واژه «فری» و «فریه» است که به باب افتعال رفته است. این جرم بسیار قدیمی است، به طوری که مطابق ماده ۱ «مجمع القوانين حمورابی»، کسی که شخص دیگری را به قتل متهم می ساخت و نمی توانست آن اتهام را ثابت کند باید کشته می شد. مطابق ماده ۱۲۷ همین قانون، برای شخصی که راهبه یا زن مرد دیگری را به عمل...

24 آبان 1398

وكیل متبحر در مواد مخدر شهرک غرب
افترای عملی گاه ممکن است کسی، به جای آن که سخن افترا آمیزی علیه دیگری بر زبان آورده یا مطلب افترا آمیزی را علیه وی منتشر نماید، با گذاشتن ادوات و اشیای اتهام آور نزد وی او را در مظان اتهام قرار دهد. تأثیر منفی این کار بر آبرو و حیثیت قربانی بیش از افترای ساده است، و بنابراین، مجازات سنگین تری نیز برای آن پیش بینی شده است. به موجب ماده ۶۹۹ «قانون تعزیرات»:«هرکس عالمة عامدا به قصد مته...

25 مهر 1398

قذف ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات» صراحتا مواردی را که موجب حد است از شمول ماده خارج دانسته است. منظور از موارد موجب حد مواردی است که جرم مورد انتساب زنا یا لواط باشد. در چنین مواردی نسبت دهنده مرتکب جرم قذف شده، و به موجب ماده ۲۵۰ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، به هشتاد ضربه تازیانه محکوم می شود. این مجازات صراحتا در قرآن پیش بینی شده است.از لحاظ جنسیت، قاذف (یعنی کسی که قذف می کند...

11 مهر 1398

وكیل متبحر در مواد مخدر شهرک غرب
رفتار فیزیکی در افترای عملی رفتار مرتکب در افترای عملی به شکل یکی از افعال مثبت «گذاردن»، «مخفی کردن» و «متعلق به غير قلمداد نمودن» است. منظور از «گذاردن» آلات و ادوات جرم یا اشیای اتهام آور در منزل، محل کسب، جیب یا اشیای متعلق به دیگری، آن است که اموال منقولی مثل اموال مسروقه، چاقویی که در جریان قتل مورد استفاده قرار گرفته است، سلاح غیرمجاز، مشروبات الکلی، مواد مخدر، اسکناسهای جعلی، اب...

27 مرداد 1398

ناتوانی مفتری از اثبات صحت اسناد در جرم افترا هرگاه مرتکب بتواند درستي نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات رساند، وی به عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود. در نتیجه، حتی در مواردی که جرم مورد اتهام، بنا به دلایلی مثل شمول مرور زمان یا عفو عمومی یا عدم شکایت مدعی خصوصی در یک جرم دارای ماهیت خصوصی و نظایر آنها، در محاکم قضایی غیرقابل رسیدگی و مجازات است، باز باید ...