18 فروردین 1399

تحلیل حق مالکیت مالکیت کامل ترین حق عینی است که انسان می تواند بر مالی داشته باشد و سایر حقوق عینی از شاخه های این حق است: ۱) مالک می تواند، با هر شیوه که مایل است و با هر انگیزه ای که دارد (سودجویی، رفع ضرر و خیرخواهی از عین مال خود بهره برداری کند یا آن را بی استفاده باقی گذارد؛ ۲) مالک حق دارد از ثمره ها و محصول مالی که در اختیار اوست منتفع شود؛ ۳ مالک می تواند مال خود را از بین ببرد...

25 اسفند 1398

تصرف در دیوار مشترک برای روشن شدن حدود اختیار مالکان در دیوار مشترک، باید استفاده متعارف از دیوار را، که با مقصود و سبب ایجاد آن ملازمه دارد، از سایر تصرفات مادی جداکردن ١. هر یک از شریکان می تواند، آن گونه که وضع طبیعی دیوار مشترک اقتضاء دارد و تا جایی که مانع تصرف دیگران نمی شود، از آن استفاده کند. مبنای این قاعده را از ماده ۱۳۴ قانون مدنی می توان استخراج کرد. به موجب این ماده: «هیچ ی...

30 بهمن 1398

ثبت املاک مشاع در املاک مشاع برای هر یک از شرکاء نسبت به سهم او یک سند مالکیت صادر خواهد شد و در مورد آن‏ها و همچنین املاکی که از جهت بنا مفروز و از حیث صحن و غیره مشاع است در دفتر املاک برای هر سهمی سه صفحه تخصیص داده می‏شود و انتقالات هر سهمی زیر ثبت همان قسمت ثبت و حدود و مشخصات و حقوق ارتفاقی قسمت مشاع را در زیر ثبت سهم اولی قید و در بقیهی سهام و صفحات، ذکر شماره صفحه‏ی اولیه کافی خ...

07 بهمن 1398

مرجع درخواست افراز ملک مشاع طبق ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، در مورد املاک مشاعی که جریان ثبت آن‏ها خاتمه یافته، اعم از این‏که در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، رسیدگی به درخواست افراز با واحد ثبتی محلی است که ملک مورد تقاضای افراز در حوزهی آن واقع است و طبق ماده‏ی دوم همان قانون، تصمیم واحد ثبتی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه است.بنابراین در مو...

19 آذر 1398

افراز و تفکیک ملک مشاع تفکیک ملک چون در اینجا سخن از تفکیک به میان آمد مناسب است که منظور از تفکیک و فرق آن با افراز و تقسیم بیان شود، زیرا دیده شده است که بعضی از ناآگاهان آن‏ها را مترادف و به معنای واحد دانسته اند، بنابراین می‏گوییم: تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر، مثلاً قطعه زمینی است به مساحت پنج هزار متر که مالک یا مالکین آن تصمیم دارند آن را به ...

12 آذر 1398

مرجع درخواست تفکیک طبق ماده‏ی 150 قانون ثبت، مرجع درخواست تفکیک اداره‏ی ثبت است و هرگاه از طرف مالک یا قائم مقام او تقاضای تفکیک شود این تقاضانامه به اداره ثبت ارسال می گردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک براساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه‏ی تفکیکی از طرف ذینفع بر اساس مبلغ مزبور قبلا پرداخت گردد. مبنای وصول هزینه‏ی تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود هر چند بهای معامله بیش ا...

28 شهریور 1398

صدور سند مالکیت جدید از آنچه در مباحث گذشته ذکر شد دانسته می‏شود که در صورت تغییر مالک در چهار مورد سند مالکیت جداگانه برای مالک یا مالکین جدید صادر می‏شود:1- در مورد انتقال تمام ملک به وسیله‏ی یکی از عقود ناقله مانند بیع و صلح و... و پر شدن صفحات انتقالات سند مالکیت قبلی. توضیح آنکه در مورد انتقال تمام ملک اگر در ستون انتقالات سند مالكيت جا برای ثبت انتقال باشد سند مالکیت جدید برای...

08 شهریور 1398

ملک مشاع - حق شفعه اشاعه مانع از انتقال نیست و هر شریک می تواند سهم خود را به شریک دیگر یا اشخاص خارجی انتقال دهد. ماده ۵۸۳ ق.م. در این باره می گوید: «هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزنا یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند». ولی، در موردی استثنایی ایجاد حق شفعه برای شریک مانع از آزادی انتقال آن سهم می شود. ماده ۸۰۸ ق.م. اعلام می کند: «هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی ...