30 خرداد 1399

انصراف از وثيقه پستانکار دارای وثیقه می تواند قبل از مزایده (حراج) از وثيقه صرف نظر نماید و اموال دیگری از متعهد را برای اجراء سند معرفی نماید در این صورت مورد وثیقه آزاد و طبق تبصره‏های 6 و 7 ماده‏ی 34 اصلاحی قانون ثبت و بند الف ماده‏ی 111 آیین نامه‏ی اجراء مفاد اسناد رسمی پراپر مقررات اسناد ذمه ای عمل می‏شود و اگر مال بازداشت شده قابل تجزیه باشد با قیمت آن بیشتر از اصل طلب و خسارات به...

08 اردیبهشت 1399

بهترین وكیل غرب تهران
وکیل تخلفات اداری ثبتی تخلفات اداری قانون ثبت در باب ششم که تحت عنوان جرایم و مجازات است چند مورد را ضمن مواد 101 و 103 ذکر کرده است که جنبه جرایی ندارد و همان طور که در ماده 103 تصریح شده فقط تخلف اداری محسوب می‏شود، این کار در حقیقت مسامحه‏ ی در تعبیر است، یعنی از تخلفات اداری مشروحه در آن مواد که در دادگاه‏های اداری (فعلاً هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی می‏شود و ارتباطی به قو...

30 فروردین 1399

هزینه‏ اجراء اسناد رسمی هزینه‏ ی اجرای استاد عبارت است از حق الاجراء و حق حراج.الف- حق الإجراء- برابر ماده 131 قانون ثبت حق الاجراء اسناد لازم الاجراء نيم عشر (پنج درصد) مبلغ مورد اجراء است و این مبلغ از کسی وصول می‏شود که اجراییه بر عليه او صادر گردیده است، مگر در صورتی که دائن بدون حق تقاضای اجراء نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که حق نداشته است از خود او اخذ می گردد. ح...

19 فروردین 1399

اشکالات و اشتباهات مربوط به ثبت اسناد رسیدگی و رفع اشکال یا اشتباهی که در تنظیم سند پیش آمده است. در توضیح این مورد باید گفت که اشکالات مربوط به ايسناد، یا قبل از تنظیم سند است یا بعد از آن. مثلاً شخصی به دفترخانه ای مراجعه و درخواست تنظیم سندی می‏نماید، سردفتر تردید می‏کند که آیا تنظیم آن مخالف قانون می‏باشد یا نه؟ و گاهی سندی در دفترخانه تنظیم و ثبت شده است و بعد توجه می‏شود که در ثبت...

12 فروردین 1399

موارد توقیف عملیات اجرایی در سه مورد عملیات اجرایی نسبت به سند رسمی متوقف می‏شود.1- در صورتی که نسبت به سند رسمی مورد اجراء أدعاء جعل شده و شخص معینی به عنوان جاعل معرفی شده و باز پرس قرار مجرمیت او را به اتهام جعل صادر نموده و دادستان با آن قرار موافقت کرده باشد در این صورت بنابر مستفاد از ماده 99 قانون ثبت، دادستان باید شرحی به اداره ثبت مربوط بنویسد که از ادامه‏ی عملیات اجرایی با...

09 فروردین 1399

بهترین وكیل كیفری
وکیل بطلان رای داور در امور ثبتی تأمین خواسته بدون سپردن خسارات احتمالی هرگاه کسی به استناد سند رسمی ثبتی در دادگاهی اقامه دعوی و درخواست تأمین خواسته نماید ادگاه طبق شق 1 ماده‏ ی 225 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تأمین خواسته را صادر می‏کند بدون این‏‏که از خواهان ایداع خسارات احتمالی را بخواهد.حكم این ماده على الأصول هم صحیح است، چون سند ثبت شده از چنان اعتباری برخوردار است که بدون ...

03 فروردین 1399

وکیل برای تفکیک و اِفراز ملک مشاع رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ داده است مشروط بر این‏که رفع اشتباه مخل به حقوق شخص یا اشخاص نباشد. در این مورد بند 6 ماده‏ی 25 قانون ثبت می‏گوید:«رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیأت نظارت است، مشروط بر این‏که رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند». مفهوم این بند آن است که ...

01 فروردین 1399

صور خاص جرم خیانت در امانت
اجاره‏ ی محل‏های مسکونی و اداری و کسب و پیشه یکی از موارد استثناء اجاره‏ی محل‏های مسکونی یا اداری و محل‏های کسب و پیشه است. در این مورد ماده‏ی 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب دوم مرداد 1359 که هنوز در مورد تحلهای کسب و پیشه قابل اجراء است مقرر می دارد: «هر محلی که برای سکنی با کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود. در صورتی که تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا ...

27 اسفند 1398

وكیل ملكی در شهرک غرب
ثبت اختیاری و اجباری اسناد موارد لزوم ثبت اسناد برخلاف املاک که ثبت آن‏ها الزامی است و سازمان ثبت و متصرفين به عنوان مالکیت و قائم مقام آنان مکلف به ثبت کلیه‏ی اموال غیر منقول می باشند، ثبت اسناد اختیاری است و اشخاص می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. مگر در مواردی چند. و ذیلاً آن موارد بیان می‏شودماده‏ی 49 قانون ثبت می‏گوید: «ثبت ا...