23 دی 1398

پایان مدت در نکاح منقطع انقضا یا پایان مدت، از اسباب غیر ارادی ازدواج موقت می باشد. در واقع، ازدواج موقت همان گونه که از نام آن هویداست پیوندی موقت است که از ابتدا انتهای آن تعیین می گردد و با پایان مدت، بدون هیچ گونه اقدامی از سوی طرفین، ازدواج انحلال می یابد. اگر در ازدواج موقت مدت تعیین نشده باشد، ازدواج باطل است. گفته شده اگر مدت زمان ازدواج موقت تعیین شده ولى ابتدای آن نامعلوم باشد...

28 مرداد 1398

بذل مدت در ازدواج موقت پیش از این گفته شد بسیاری از اسباب انحلال از جمله فسخ، فوت، کفر، لعان، و تغییر جنسیت در ازدواج های دائم و موقت یکسان است اما طلاق ویژه ی ازدواج دائم بوده و بذل یا بخشش مدت، و پایان مدت نیز مخصوص ازدواج موقت می باشد. بدل یا بخشش مدت بذل یا بخشش مدت از اسباب ارادی انحلال ازدواج موقت می باشد. بر اساس مقررات فقهی و قانونی، مهریه از ارکان اساسی ازدواج موقت است و به ن...