07 تیر 1399

تهدید به قتل یا ضررهای دیگر این جرم در ماده ۶۶۹ به این شرح مورد پیش بینی مقتن قرار گرفته است: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد...

14 فروردین 1399

موضوع و وسیله توسل به قهر، جبر، اکراه و تهدید در ماده ۶۶۸ قانونگذار توسل به چنین اقداماتی را کافی دانسته و به وسیله ارتکاب یا ارزش هایی که موضوع آنها قرار می گیرند، اشاره ای نکرده و این به معنای آن است که همه ارزش ها، حقوق و آزادی های قانونی می توانند موضوع تعرض قرار گیرند از قبیل جان، سلامتی، مال، ناموس، عرض، حیثیت و امثال آنها.در این ماده، توسل به جبر و قهر یا اکراه و تهدید مقید ب...

25 بهمن 1398

مجازات جرم توهین مجازات مرتکب در ماده ۶۶۸ ق.م.ا. (کتاب پنجم) سه ماه تا دو سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق است. این جرم جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد. چنانچه اقدام مرتكب تحت عناوین قهر، جبر، اکراه و یا تهدید به نتایج مجرمانه دیگری نیز منتهی شود مانند این که طرف تهدید یا اجبار کشته شود یا تهدید منتهی به تحریق...

12 بهمن 1398

اخذ نوشته یا سند با تهدید این جرم در ماده ۶۶۸ قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، مورد پیش بینی مقنن قرار گرفته است. مطابق این ماده، «هرکس به جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»این جرم، بنا به تصریح ماد...

09 بهمن 1398

نتیجه شرط تحقق جرم تهدید در ماده ۶۶۸ ق.م.ا. (کتاب پنجم) صرف توسل به جبر، قهر، اکراه یا تهدید باهر منظوری کافی به مقصود نیست. قانونگذار با تصریح بر این که «هر کس... دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء یا مهر نماید» از یک سو، و نیز تأکید بر «هر کس... سند یا نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد» از سوی دیگر، تحقق اقدام دوم یعنی گرفتن سند یا نوشته را شرط لاز...

06 بهمن 1398

تهدید و اکراه فصل بیست و دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان «تهدید و اکراه» شامل مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ است که ماده ۶۶۸ با اندکی تغییر همان ماده ۲۳۳ قانون مجازات عمومی منسوخ است. حقوقدانان در خصوص مورد از عناوین دیگری مانند «تهدید اشخاص (اخاذی و یا اخذ مال یا سند به عنف» یا «تهدید و اخاذی» استفاده کرده اند که مقصود را به طور کلی می رساند. نگارنده با استفاده از این عناوین و مفاد مواد ...

23 آذر 1398

هتک حرمت منزل یا مسکن اشخاص اگر ورود به منزل دیگری از سوی مأموران دولتی در ارتباط با وظایف آنها و با سوء استفاده از مقام دولتی صورت نگیرد، و یا افراد عادی مرتکب چنین عملی شوند، مورد می تواند مشمول ماده ۶۹۴ قانون تعزیرات» قرار گیرد، که اشعار می دارد، «هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد...».قانونگذار در این ماده از منزل...

01 شهریور 1398

تهدید اشخاص حق آزاد بودن از هرگونه ترس و واهمه در مقدمه «میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از اهداف «اعلامیه جهانی حقوق بشر» نیز رسیدن به جهانی است که در آن همه افراد بشر از ترس و واهمه آزاد باشند. بنابراین، تهدید کردن اشخاص، از آن جهت که موجب ایجاد ترس و واهمه در آنها می شود، ناقض یکی از اصول حقوق بشر ...