23 تیر 1398

بهترین وكیل كیفری
تهدید به موجب ماده ۶۶۹ ق.م.ا. (کتاب پنجم): «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی با شرفی یا مالی و با به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال با تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه با زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد». رکن مادی تهدید رفتار مرتكب تهدید در مورد رفت...