30 خرداد 1399

انصراف از وثيقه پستانکار دارای وثیقه می تواند قبل از مزایده (حراج) از وثيقه صرف نظر نماید و اموال دیگری از متعهد را برای اجراء سند معرفی نماید در این صورت مورد وثیقه آزاد و طبق تبصره‏های 6 و 7 ماده‏ی 34 اصلاحی قانون ثبت و بند الف ماده‏ی 111 آیین نامه‏ی اجراء مفاد اسناد رسمی پراپر مقررات اسناد ذمه ای عمل می‏شود و اگر مال بازداشت شده قابل تجزیه باشد با قیمت آن بیشتر از اصل طلب و خسارات به...

12 فروردین 1399

موارد توقیف عملیات اجرایی در سه مورد عملیات اجرایی نسبت به سند رسمی متوقف می‏شود.1- در صورتی که نسبت به سند رسمی مورد اجراء أدعاء جعل شده و شخص معینی به عنوان جاعل معرفی شده و باز پرس قرار مجرمیت او را به اتهام جعل صادر نموده و دادستان با آن قرار موافقت کرده باشد در این صورت بنابر مستفاد از ماده 99 قانون ثبت، دادستان باید شرحی به اداره ثبت مربوط بنویسد که از ادامه‏ی عملیات اجرایی با...

26 اسفند 1398

توقیف مال زوج ماده ۲۲ (ق.ح.خ. جدید) فرض اعسار را به طور مطلق تا ۱1۰ اسکه مجرا دانسته و نسبت به بیش از آن با معکوس شدن فرض مزبور به فرض عدم ملائست زوج، حبس را ممنوع دانسته است. بدیهی است وفق این ماده در صورت ملائت زوج برای بیش از این میزان، باید مال معرفی شود و از محل اموال زوج تتمه مهریه زاید بر ۱۱۰ سکه وصول شود. به نظر می رسد ماده ۷ ق.ن.ا.م.م. مصوب ۹۳) نتواند ماده ۲۲ (ق.ح.خ.جدید) را نس...

08 اسفند 1398

بازداشت اموال بدهکار چون ممکن است که مدیون یا متعهد پس از ابلاغ اجراییه اموال خود را به فروش رساند و امکان اجراء سند را منتفی سازد، ماده‏ی 47 آیین نامه‏ی اجراء مفاد اسناد رسمی به متعهدله اجازه داده است که درخواست بازداشت اموال او را بنماید. اگر مال مورد تقاضای بازداشت منقول باشد پس از ارزیابی به اندازه‏ی دین و حقوق اجرایی و سایر هزینه ها بازداشت و به شخصی که آن را حفاظت کند (حافظ) تحویل...

19 دی 1398

دادخواست مطالبه نفقه مافات (ایام گذشته) خواهان: زوجه با نشانی کاملخوانده: زوج و نشانی کاملخواسته: مطالبه نفقه ایام گذشته و صدور قرار تأمین دلائل ترک زندگی خانوادگی مستند به استشهادیه، سند ازدواجریاست محترم دادگاه خانوادهاحتراما به استحضار مقام محترم آن دادگاه می رساند که از تاریخ ...... خوانده همسر قانونی اینجانب بدون دلیل موجه اینجانبه را بدون نفقه رها نموده است با توج...

03 آبان 1398

مجازات توقیف غیر قانونی ملک ب- هرگاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد 105 و 106 و 109 نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند. در صورتی که در ظرف پنج سال نتوانست با تأدیه خسارت یا از طریق دیگر رضای...

22 مهر 1398

شکایت از اجراء سند رسیدگی به اعتراض بر نظریه‏ی رئیس ثبت در مورد شکایت از عملیات اجرایی در اینجا لازم است توضیح داده شود که شکایت از اجراییه‏های ثبتی دو نوع است، نوع اول شکایت از دستور اجراء سند رسمی یا به تعبیری دیگری شکایت از صدور اجراییه است. نوع دوم شکایت از عملیات مأمورین اجراء است. در نوع اول شاکی می‏گوید صدور اجراییه خلاف قانون است، ولی در نوع دوم، شاکی بر صدور اجراییه معترض نیست ...

07 مهر 1398

تأمين موضوع اجرائيه بستانکار (متعهدله) می تواند در موقع درخواست صدور اجرائیه و یا پس از آن و قبل از انقضاء مدت دو روز مذکور در ماده‏ی 20 آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی، تقاضای تأمین طلب خود را از اموال مدیون (متعهه) بنماید. در این صورت به دستور ماده 26 همان آیین نامه اجراء ثبت، بلافاصله پس از ابلاغ اجرایی معادل موضوع لازم الاجراء را از اموال مدیون (متعهد) باید بازداشت نماید. عبارت ماده...

07 شهریور 1398

قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات لازم به ذکر است که با توجه به ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 22 آبان 1352 این قسمت از بند ب ماده 108 منسوخ انست، زیرا ماده مذکور می‏گوید: «از تاریخ اجرای این قانون جز در مورد جزای نقدی هیچ کس در قبال عدم پرداخت دین و محکوم به و تخلف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالی توقیف نخواهد شد و ...