27 خرداد 1399

همکاری با دول خارجی متخاصم موضوع ماده 508 ق.م.ا : اصولا اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران به هر نحو و از جانب هر فرد اعم از ایرانی یا خارجی که صورت پذیرد همانند اقدام علیه هر نظام حکومتی دیگر به موجب قوانین آن حكومت» جرم و مستلزم تعقیب و مجازات است. به همین جهت اشکال مختلف این موضوع توسط مقنن در قالب مواد متعددی پیش بینی شده است که یکی از این موارد منصوص مصداق مقرر در ماده 508 ق.م.ا) می با...

27 فروردین 1399

اجتماع و تبانی برای ارتكاب جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور دومین جرم ارتکابی که به صورت جمعی در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده، اجتماع و تبانی برای انجام جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است. رکن قانونی در ماده 88 قانون تعزیرات سال 62 گفته شده بود: «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرائمی بر ضد امنیت خارجی یا بر ضد اساس حکومت جمهوری اسلامی ایران یا بر ضد اعراض...

08 فروردین 1399

تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف نظام «موضوع ماده 500 ق.م.ا قانون مجازات اسلامی هرگونه فعالیت تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران با به نفع گروههای مخالف نظام را جرم و مستلزم مجازات دانسته است. ماده 500 این قانون در این زمینه اشعار می دارد: «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم...

21 بهمن 1398

جرائم ضد امنیت کشور موجب تعزیر در قانون تعزیرات سابق، اکثر جرائمی که بر ضد امنیت خارجی یا داخلی کشور محسوب می شدند، از نظر اعمال مجازات به جرم محاربه و افساد في الأرض ملحق شده بودند. یعنی قانونگذار، حکم جرم محاربه و افساد فی الارض را به این قبیل جرائم تعمیم داده بود. از جمله این جرایم: تسليم اسرار یا تصمیمات راجع به دفاع ملی به دشمن، تسلیم نقشه های استراتژیک به دشمن، اخفای جاسوسان خصم، ...

08 بهمن 1398

جرم همکاری با دولتهای متخاصم خارجی جرم همکاری و مساعدت یا دولتهای متخاصم خارجی، خطرناک تر و زیان آورتر از جرم جاسوسی است چرا که در ماوراء مساعدت و همکاری، برای دشمنان خارجی مملکت، تسهیل وسائل و ارتباط می کند تا به این وسیله تمام یا قسمتی از مملکت را در اختیار آنان قرار دهد و یا در استقلال کشور و وحدت ملی و تمامیت ارضی مملکت خللی به وجود آورد. به همین جهت در اکثر قوانین جزائی دنیا سعی می...

08 دی 1398

جرائمی که علیه امنیت کشور به صورت اجتماع ارتکاب می یابند در این زمینه، قانونگذار دو نوع جرم «تشکیل جمعیت یا گروه غیر قانونی» و «اجتماع و تبانی برای ارتكاب جرائم بر ضد امنیت داخلی و خارجی» را بر شمرده است. تشكیل یا اداره جمعیت و احزاب ممنوعه تشکیل حزب یا جمعیت از لوازم هر حکومت است زیرا در نتیجه اجتماع و تعالی نظر است که افراد جامعه بهتر می توانند اصول حکومت را درک کرده، از مزایای آن ب...

03 آذر 1398

اخلال در نظم عمومی این جرم در فصل هفدهم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرایم علیه اشخاص و اطفال در ماده 618 ذکر شده است و این امر نه تنها خود مبین این است که از مصادیق جرایم علیه امنیت کشور به مفهوم خاص یا قانونی آن خارج می باشد بلکه دلایل دیگری نیز وجود دارد که حاکی از اراده مقنن در خروج این جرم از زمره جرایم مذکور به مفهوم خاص آن است. یکی از این دلایل سابقه تقنینی و رویه قضایی راجع به ...

05 آبان 1398

تخریب (قلمرو و تعریف) خریب مصدر متعدی باب تفعيل و مشتق از حزب بوده و از حیث لغوی به مفهوم ویران کردن، ناقص نمودن، خراب کردن، از خیز انتفاع خارج نمودن، برهم زدن، تباه نمودن و نابود کردن و مانند آن است که با معانی قانونی و مصادیق موضوعه آن نیز منطبق است. این جرم نه تنها به شیوه ها و طرق مختلفی ممکن است صورت پذیرد؟ بلکه به اعتبار مفهوم عام تخریب، موضوع آن نیز متنوع بوده و شامل اموال مختلف ...