16 خرداد 1399

بهترین وكیل كیفری
تشخیص جرایم سیاسی در حقوق کیفری داخلی فواید تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی هم به لحاظ صلاحیت دادگاهها و آیین رسیدگی و هم به لحاظ مجازاتها و آثار و نحوه اجرای آن بیش از همه در عرصه حقوق کیفری داخلی نمایان است.به موجب اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی باید «در محاکم دادگستری» صورت گیرد. بنابراین اصل، هیچ یک از دادگاه هایی که خارج از نظام قضایی تأسیس یافته و یا...

13 اسفند 1398

بهترین وكیل خیانت در امانت
ضابطه تشخیص جرایم سیاسی در نظام کیفری کشور ما ضابطهای قانونی که بتوان به کمک آن جرایم سیاسی را از جرایم عمومی تشخیص داد وجود ندارد و جز در بعضی از قوانین مصوب پس از انقلاب که هم اکنون منسوخ اند. این عنوان با ذکر مصادیق به صراحت در قوانین این دوره نیامده است. افزون بر آن، وعده اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی مبنی بر تعریف جرم سیاسی به موجب قانون عادی تا به امروز تحقق نیافته است. از این...

30 بهمن 1398

بهترین وكیل قراردادها در شهرک غرب
فواید حاصل از تشخیص جرایم سیاسی تشخیص جرم سیاسی از جرایم عمومی فوایدی چند در بردارد که هم در عرصه حقوق کیفری بین الملل و هم حقوق کیفری داخلی متجلی است. حقوق کیفری بین الملل در عرصه روابط میان دولتها سنتی پایدار از یک سده پیش شکل گرفته است که استرداد بزهکاران سیاسی را منع می کند. دلیل های منع استرداد متعدد است. لیکن آنچه بیش از همه قاعدة منع استرداد بزهکاران سیاسی را تقویت می کند توجه ...

29 بهمن 1398

بهترین وكیل قراردادها در شهرک غرب
ضابطه عینی در جرایم سیاسی از این دیدگاه موضوع پراهمیت تعیین ضابطه ای برای تشخیص جرم سیاسی از جرم عمومی است که توافق حقوقدانان بر آن همیشه آسان و ممکن نیست. حقوقدانان در مجموع دو ضابطه اصلی با توجه به هدفها وآثار جرم و نیز انگیزه بزهکار پیشنهاد کرده اند که منطقا باید آنها را با هم تلفیق کرد. حاصل کار دو بینش عینی و ذهنی از جرایم گوناگونی است که گاه سیاسی و گاه عمومی قلمداد می گردند.ب...

20 آبان 1398

بهترین وكیل كلاهبرداری
جرایم سیاسی و جرایم عمومی از دیرباز، مفهوم جرم سیاسی در اذهان عمومی و تشخیص آن از جرایم دیگر بدون آنکه تعریفی از آن شده باشد قابل درک بوده است. بزهکاران سیاسی در ترازوی قضاوت مردم با بزهکاران عادی که تحت تأثير انگیزه های فردی و اغراض پلید مرتکب جرم میشدند هیچ گاه برابر نبوده اند. امروزه نیز بزهکاران سیاسی که عموما به انگیزه میهن پرستی و دفاع از آرمان های انسانی با نظامهای حکومتی مخالفت ...

19 آبان 1398

بهترین وكیل شهرک غرب
حقوق کیفری داخلی و فایده تشخیص جرم سیاسی در بیشتر نظام های کیفری که قانونگذاران تمایز میان جرم سیاسی و جرم عمومی را پذیرفته اند، مهمترین آثاری که بر آن بار کرده اند تقلیل و تخفیف مجازات بزهکاران سیاسی و کاستن از آثار و تبعات محکومیت کیفری و به طور کلی حفظ شؤون انسانی در اجرای مجازات ها است. برای مثال، اغلب نظامهای حقوقی مبتنی بر دوگانگی جرم سیاسی و جرم عمومی مجازات اعدام را در جرایم سیا...

29 شهریور 1398

بهترین وكیل خیانت در امانت
جرم شناختی و جرایم سیاسی آنچه در بادی امر از بررسی ابعاد جرم شناختی بزهکاری سیاسی عاید میشود گوناگونی نمودهای رفتاری این نوع بزهکاری است. بزهکاران سیاسی برحسب شیوه هایی که برای رسیدن به مقاصد خود به کار می برند رفتاری متفاوت دارند. گروهی با توسل به حیله و نیرنگ یا خشونت به فعالیتهایی دست میزنند که تهدیدی علیه نهادهای حکومتی به شمار می رود بدون آنکه صدمه ای به اشخاص برساند. گروهی دیگر به...

10 شهریور 1398

بهترين وكيل سايبري در شهرک غرب
ضابطه ذهنی در جرایم سیاسی توجه به داعی و انگیزه بزهکار سبب می شود کسانی که مستقیما به منافع دولت با حقوق مردم لطمه وارد آورده ولی از احساسات پست و هواهای نفس مانند خودپسندی و جاه طلبی الهام گرفته اند بزهکار سیاسی به شمار نیایند و به عكس، همه کسانی که با اغراض سیاسی، بدون آنکه تأمین نفع شخصی منظور آنان باشد، مرتکب جرم شده اند، حتی اگر این جرم از جرایم عمومی باشد، بزهکار سیاسی قلمداد گردن...