20 دی 1398

بهترین وكیل كیفری
ضابطه تشخیص جرایم نظامی درباره این سؤال که ماهیت جرایم نظامی چیست و چگونه از جرایم عمومی تمیز داده می شوند، یافتن پاسخ دست کم در مورد یک دسته از جرایم نظامیان شاید چندان دشوار نباشد و آن جرایمی است که فقط نظامیان قادر به ارتکاب آن هستند. ليكن درباره نظامی بودن بعض جرایم عمومی که نظامیان هم ممکن است به ارتکاب آن متهم شوند تردید وجود دارد. در یک تعریف عام از این دسته از جرایم، جرم نظامی ع...

11 دی 1398

صور خاص جرم خیانت در امانت
جرایم نظامی و جرایم عمومی در همه کشورها وظیفه پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی از دیرباز به افراد نظامی و استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی به نیروهای انتظامی سپرده شده است. اجرای این وظایف خطير اقتضا می کند که نظم و انضباط بیش از همه در این نهادها سایه گسترد و نظامیان ابتدا خود تابع اصولی باشند که از آن دفاع می کنند. به این دلیل انتظار جامعه از نظامیان در ادای تکالیفشان که باید م...

23 آبان 1398

فواید حاصل از تشخیص جرایم نظامی

فواید حاصل از تشخیص جرم نظامی از جرایم عمومی را می توان هم از حيث روابط میان دولتها یعنی حقوق بین الملل و هم از حيث موازین حقوق داخلی یعنی مقررات مربوط به صلاحیت محاکم و تعیین مجازاتها و آثار آنها به این شرح بررسی کرد:

01 آبان 1398

بهترین وكیل كیفری
حقوق کیفری داخلی در عرصه حقوق کیفری داخلی آنچه از تفکیک میان جرایم نظامی و جرایم عمومی به دست می آید آثاری است که در قلمرو صلاحیت محاکم، مجازاتها وتبعات کیفری مشهود است.به موجب اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامیان «محاکم نظامی» مطابق قانون تشکیل می گردد. محاكم نظامی مرجع قضایی کیفری اختصاصی قلمداد می شوند و از حيث سازمان و تشکیلات دادرسی...

02 مهر 1398

وكیل خوب كیفری
مشارکت جنایی و معاونت در جرم مشارکت جنایی بر این فرض مبتنی است که جرم با همکاری دو یا چند نفر به وقوع می پیوندد. سهولت ارتکاب جرم با اجتماع چند نفر و در نتیجه خطری که این نوع همکاری برای جامعه پدید می آورد قانونگذاران را عموما بر آن می دارد که در مقابله با این قبیل دسته بندی های جنایی سختگیری بیشتری از خود نشان دهند. قانونگذار کشور ما نیز در وضع پاره ای از مقررات کیفری از همین سیاست پیر...

31 شهریور 1398

بهترین وكیل كیفری
اجبار مادی گاه ممکن است اجبار به علتی مستند به خود فاعل باشد. یکی از این علتها بیماری است که قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (مصوب ۹ دی ۸۲) آن را در شمار «عذر موجه» (ماده ۷۶ همان قانون به صراحت پیش بینی کرده است. بنابراین، به موجب این قانون نظامیانی که به علت بیماری بیش از مدتی که در قانون مقرر شده غیبت داشته باشند و یا نتوانند در مهلت های قانونی خود را به نهادهای مربوط معرفی کنند فراری...

28 شهریور 1398

بهترین وكیل كیفری
حقوق کیفری بین الملل تقریبا در تمام معاهدات استرداد و تعاون قضایی فیمابین دولت ایران و دیگر دولتها قاعدة منع استرداد نظامیان به اتهام جرایم خاص نظامی پذیرفته شده است. در اغلب کشورها جرایم نظامی با این شرط که از جرایم عمومی نباشد بیش و کم از امتیازهای جرم سیاسی برخوردار است. زیرا، در جرایمی مانند تخلف و سرپیچی از تكاليف نظامی، لغو دستور فرماندهان، ترک خدمت و نظایر آن ممکن است انگیزه های ...

31 مرداد 1398

بهترین وكیل غرب تهران
طبقه بندی جرایم به اعتبار لحظه مشاهده عنصر مادی سرانجام در تقسیم بندی دیگری مبتنی بر عنصر مادی و به اعتبار لحظه مشاهده آن، جرم را به جرم مشهود و جرم غیر مشهود تقسیم کرده اند. جرم را مشهود گویند هنگامی که در شرف وقوع است و یا زمان اندکی از وقوع آن گذشته است، چندانکه آثار و ادله جرم، اثبات و انتساب آن را به فاعل ممکن نماید. در حالی که جرم غیرمشهود به جرایمی گفته می شود که از زمان ارتکاب آ...