28 فروردین 1399

تعریف جعل اسکناس و اوراق بهادار جعل در لغت به معنای ساختن، گردانیدن، قرار دادن، وضع کردن، خلق کردن و آفریدن است و از نظر حقوقی به معنای تزویر و وضع است و مزور و وضاع به معنای جاعل است که همه آنها به معنای ساختن امری می باشد از روی قصد و برخلاف واقع مانند سند مجعول و مانند اینها.با توجه به اینکه اسکناس به پول کاغذی اطلاق می شود که پشتوانه صحيح قانونی داشته و باید مکتوب بوده و حتما بر...

10 بهمن 1398

موضوع جرم جعل جعل را گاهی به معنای خاص و گاهی به معنای عام میتوان مورد توجه قرار داد. موضوع جرم در جعل به مفهوم عام هر چیزی از جمله علامت، تمبر، اسکناس و... می تواند باشد لیکن در مفهوم خاص موضوع جعل نوشته است؛ البته هر نوشته ای نمی تواند موضوع این جرم قرار گیرد بلکه نوشته باید قابلیت استناد و به معنای دیگر سندیت داشته باشد.نوشته در اینجا معنای «ورقه کاغذی» نیست یعنی بدین معنا نیست ک...

07 بهمن 1398

فعل مرتكب در جرم جعل رفتار و فعل مجرمانه به شکل فعل یا ترک فعل قابل ارتکاب است. یعنی گاه قانونگذار، فرد را از فعل خاصی منع می کند و در صورت ارتکاب آن وی را مسؤول میداند و گاهی مخاطب خویش را به انجام افعالی امر می کند و در صورت عدم انجام آن وی را مسؤول میداند در جرم جعل نیز ارتکاب افعالی شرط است.قبل از ورود به بررسی مصادیق این افعال لازم است به انواع جعل اشاره نمود زیرا این مصادیق در...

06 آذر 1398

ساختن سند در جرم جعل دومین موضوعی که باید مورد تشخیص جعل بودن یا جعل نبودن قرار گیرد، ساختن سند است. در مورد اسناد، نوع سند از اینکه رسمی است یا عادی و یا وضعیت حقوقی دیگری دارد، در تطبيق مجازات مؤثر است.طبق ماده 1284 قانون مدنی: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» هر نوشته ای ممکن است در اثبات یا دفاع از دعوایی به کار آید. لذا قید انتهای ماده 1284 ب...

28 آبان 1398

پول تقلبی یکی از پدیده های حقوقی بسیار بغرنج که در جهان امروز، ایجاد نابسامانی نموده و موجب تشکیل پرونده های کیفری شده، مسئله تقلب در پول رایج کشور است.پدیده قلب سکه و جعل اسکناس از دیرباز در جوامع مختلف بشری وجود داشته و تفاوت آن با عصر حاضر در این است که در جوامع گذشته، متقلبين و جاعلین از روشهای ابتدایی و ساده تری استفاده می کردند در حالی که امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی از ر...

09 آبان 1398

سمت مرتكب جعل قانونگذار در اکثر مواد مربوط به جرم جعل سنتی و حتی رایانه ای از کلمه «هر کس» استفاده نموده فلذا هر فرد ایرانی یا خارجی مقیم ایران مرتکب جرم جعل شود طبق قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.حال اگر یک فرد ایرانی یا غیر ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرم جعل و تزویر شود، آیا می توان او را به اتهام ارتکاب جرم جعل طبق قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب...

15 شهریور 1398

رکن قانونی جعل فعل یا ترک فعل افراد هر چند از منظر اخلاق مورد نکوهش باشد لیکن تا زمانی که بر اساس حکم و نص قانون ممنوع نشده باشد قابل تعقیب و مجازات نیست؛ به بیان دیگر تا زمانی که قانونگذار عملی را جرم و مستحق مجازات نداند و صراحتا آن را بیان نکند نمی توان فرد را مسؤول دانست. این امر از افتخارات حقوق اسلام است که چهارده قرن قبل و در عصر توحش اروپا و زمانی که افراد به بهانه های واهی به ش...

28 مرداد 1398

مباشرت، شرکت و معاونت در جعل ارتکاب جرم لزوما توسط یک نفر به وقوع نمی پیوندد و همیشه جرم ناشی از اراده یک فرد نیست بلکه ممکن است افراد دیگری نیز در ارتکاب و وقوع نتیجه مجرمانه نقش ایفاء نمایند؛ در این صورت گاهی افراد دیگر مستقیما در عناصر متشکله جرم مداخله نموده و عنصر مادی را انجام میدهند و زمانی نیز به طور غیرمستقیم اما به نحو مؤثری مباشر جرم را در محقق ساختن آن عمل یاری می کنند. آنچه...