25 خرداد 1399

جهیزیه به عنوان یکی از آثار مالی در روابط زن و شوهر آثار مالی قرارداد ازدواج در روابط زن و شوهر عبارتند از جهیزیه، مهریه و نفقه.جهیزیه در اصطلاح عبارت است از مالی است که زن بر اساس رسم، در زمان ازدواج با خود به منزل شوهر می برد و علاوه بر استفاده ی خود، به شوهر نیز اباحه ی انتفاع یا تصرف از آن را می دهد. بردن جهیزیه توسط زن به خانه ی زندگی مشترک با مرد، از جمله وظایف قانونی او نیست ...