20 فروردین 1399

آثار طلاق نسبت به فرزندان حضانت وقتی زن و شوهر از یکدیگر جدا می شوند، موضوع حضانت فرزندان آن ها یکی از مهم ترین مواردی است که ضمن صدور رای طلاق، تکلیف آن مشخص می شود. پیش از این گفته شد که در قانون تعیین نشده که حضانت تا چه زمانی ادامه دارد، ولی چون در قانون در مورد فرزندان تحت حضانت از مفهوم «اطفال» استفاده کرده، حداقل مدت حضانت تا زمان بلوغ فرزندان است، ولی با توجه به عرف جامعه و موا...

09 آبان 1398

هزینه ی حضانت پس از جدایی زن و شوهر، هزینه ی حضانت طفل در درجه ی اول با پدر است و در صورت فوت پدر و یا عدم امکان الزام او به پرداخت هزینه، با مادر است. در ماده ی 1172 ق.م مقرر شده: «هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده ی آن هاست از نگاهداري او امتناع کنند، در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری با تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم، ن...