29 تیر 1399

منع ازدواج ناشی از قرابت سببی قرابت سببی در نتیجه ی ازدواج به وجود می آید و خویشاوندی است میان زن و شوهر، و میان هر یک از آن ها با خویشاوندان دیگری، و در این باره تفاوتی میان ازدواج دائم و موقت وجود ندارد. ممنوعیت ازدواج ناشی از قرابت سببی، برگرفته از آیه ی 23 سوره نساء است و بر دو دسته می باشد؛ دسته ی اول کسانی که ازدواج با آن ها ممنوع دائمی است و دسته ی دوم کسانی هستند که ازدواج با آن...

15 تیر 1399

هزینه ی حضانت یا نگهداری طفل حضانت به معنای نگه داری مادی و معنوی طفل است و از جمله معنی مادی آن، تهیه ی محل سکونت، دادن غذا و تامين پوشاک است که موارد آن را عرف تعيين می کند. شرایط و مقررات حضانت را در گفتار سوم از مبحث دوم از فصل دوم همین بخش مطالعه می کنیم. ولی نکته ی مهم در این جا هزینه ی حضانت و نگهداری طفل است. در ماده ی 1168 ق.م مقرر شده: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین اس...

25 خرداد 1399

جهیزیه به عنوان یکی از آثار مالی در روابط زن و شوهر آثار مالی قرارداد ازدواج در روابط زن و شوهر عبارتند از جهیزیه، مهریه و نفقه.جهیزیه در اصطلاح عبارت است از مالی است که زن بر اساس رسم، در زمان ازدواج با خود به منزل شوهر می برد و علاوه بر استفاده ی خود، به شوهر نیز اباحه ی انتفاع یا تصرف از آن را می دهد. بردن جهیزیه توسط زن به خانه ی زندگی مشترک با مرد، از جمله وظایف قانونی او نیست ...

22 خرداد 1399

حق فسخ ازدواج قابل انتقال نیست در معاملات و قراردادها ممکن است در نبود شرط مخالف، حق فسخ از طریق قرارداد و یا ارث به دیگری انتقال یابد. اما در مورد ازدواج نمی توان چنین چیزی را پذیرفت، چرا که ازدواج مربوط به شخصی ترین موضوعات زندگی هر فرد است که بستگی شدیدی به احساسات و عواطف او دارد، به طوری که سلیقه و برخورد حتا دوقلوهای همسان نیز، در این گونه امور می تواند متفاوت باشد. پس، حق فسخ ناش...

28 فروردین 1399

منع ازدواج با خارجیان طبق ماده ی 1060 ق.م: «ازدواج زن ایرانی با تبعهی خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه ی مخصوص از طرف دولت است. بنابراین هر زن ایرانی و مرد خارجی که تصمیم به ازدواج با یکدیگر بگیرند، ابتدا باید از دولت اجازه ی ازدواج که «پروانه ی زناشویی» نامیده می شود، دریافت کنند. مرجع دولتی برای ارائه ی درخواست و صدور چنین پروانه ای وزارت کشور است که می تواند به ...

19 فروردین 1399

موارد فسخ ازدواج: عیب های ویژه ی زن طبق ماده ی 1123 ق.م: «عيوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود ١- قرن؛ 2- جذام؛ 3-برص؛ 4- افضا؛ 2- زمین گیری؛ 6- نابینایی از هر دو چشم.»«قرن» عبارت است از استخوان یا گوشت زائدی در آلت تناسلی زن که مانع نزدیکی شوهر با او می گردد. در علم پزشکی؛ شاخی بودن و یا وجود نسوج سخت فیبری غضروفی در مجرای مهبل که مانع از انجام اعمال زناشویی است، را قرن گو...

08 فروردین 1399

تمکین؛ تکیف زن از دیگر تکالیف ویژه ی زن، تمکین نسبت به شوهر است. تمكين دو چهرهی عام و خاص دارد. تمكين عام عبارت از پذیرفتن ریاست شوهر از سوی زن، و اطاعت و پیروی از او در حدود عرف و قانون. زن باید ریاست شوهر بر خانواده را بپذیرد و از تصمیماتی که در این باره گرفته می شود، تبعیت کند. ولی شوهر نیز نمی تواند از حق خود سوء استفاده نماید. منظور از تمکین خاص، پذیرفتن رابطه ی جنسی با شوهر است. ا...

01 فروردین 1399

خوش رفتاری، تکلیف مشترک زن و شوهر زن و شوهر وظیفه دارند که به مانند دوران آشنایی و خواستگاری، پس از ازدواج و نیز با یک دیگر خوش رفتار باشند. ماده ی 1103 ق.م در این باره مقرر کرده: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یک دیگرند.» خوش رفتاری یا حسن معاشرت یعنی این که از توهین، بد اخلاقی و بی اعتنایی نسبت به یکدیگر پرهیز نمایند. به همین دلیل به محل زندگی «مسکن» یعنی محل آرامش گویند. وقتی طرفین...

18 اسفند 1398

انواع طلاق- طلاق قضایی طلاق قضایی، طلاقی است که به درخواست زن انجام می شود. از آن جهت به این طلاق، قضایی گویند که هر چند اصل طلاق به اراده ی شوهر است، ولی در این جا به درخواست زن و به حکم دادگاه، شوهر ملزم به طلاق می شود و هر گاه شوهر خودداری کند و یا الزام او غیر ممکن باشد، طلاق به وسیله ی نماینده ی دادگاه انجام می پذیرد. به موجب تبصره ی ماده ی 1133 ق.م: «زن نیز می تواند با وجود شرایط ...