02 فروردین 1399

عنصر معنوی جرم سوء استفاده از سفید مهر جرم سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر، یک جرم عمدی است بنابراین همچون سایر جرایم عمدی نیاز به سوء نیت دارد و سوء نیت از علم و اراده تشکیل می شود. مرتکب باید بداند انچه را که مورد سوء استفاده قرار میدهد، سفید امضا یا سفید مهر است و عمل او قابلیت اضرار به دیگری را دارد و از نظر قانون عملی ممنوع است. همچنین باید برای سوء استفاده و نتیجه، عمد داشته ...

17 اسفند 1398

سپرده شدن به یکی از طرق قانونی در تحقق خیانت در امانت منظور از این شرط آن است که مال باید توسط متصرفی که تصرف وی مورد حمایت قانون قرار دارد به امین سپرده شده باشد، تا به تبع آن سپردن وی نیز مورد حمایت قرار گیرد. بنابراین، هرگاه مالی توسط سارق یا غاصب به امین سپرده شود و امین، به جای استرداد آن به سارق یا غاصب، آن را به مالک اصلی یا به مقامات صلاحيتدار دهد، نه تنها مرتکب جرم خیانت در اما...

16 دی 1398

ارکان جرم خیانت در امانت جرم خیانت در امانت، آن سان که پیشنه تقنینی آن نشان می دهد، پیچیدگی های خاص خود را دارد که شایسته توجه و تحلیل است. تحليل مطلوب این جرم، اقتضا می کند که مطالب مهم ناگفته و یا متفاوت با گذشته مورد بررسی قرار گیرد. رویه قضایی نیز به همین دلیل متضمن ناهماهنگی های فراوان است که باید با دقت فراوان و بدون شیفتگی مطالعه و مورد به مورد نقد یا تأیید شوند. بدیهی است که دید...

07 دی 1398

تعریف خیانت در امانت برای جلوگیری از تداخل مفاهیم ناگزیر باید جرایم را تعریف کرد. قانون گذار در ماده 674 ق.م.ا.ت ضمن جرم انگاری خیانت در امانت به نوعی آن را نیز تعریف و تشریح نموده است. از این رو، نویسندگان حقوقی در تعریفهایی که از این جرم عرضه می کنند، متن ماده مذکور را مورد توجه قرار داده اند. در همین رابطه، برخی خیانت در امانت را «استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توأم با سوء نیت ما...

04 آذر 1398

سایر جرایم در حکم خیانت در امانت جرایم تجاری در حکم خیانت در امانت ماده 370 قانون تجارت آورده است: «اگر حق العمل کار، نادرستی کرده و مخصوصا در موردی که به حساب امر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بود به علاوه در دو صورت اخیر امر می تواند خود حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند. تبصره- دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت...

13 آبان 1398

عنصر مادی جرم خیانت در امانت (استعمال نمودن و اتلاف) همانطور که در فصل اول مشاهده کردیم، عنصر مادی جرم از سه بخش تشکیل می‏شود که در زیر هریک از این سه بخش را به طور مجزا مورد بررسی قرار می دهیم. رفتار مادی فیزیکی به موجب ماده 674 «قانون تعزیرات»، خیانت در امانت به وسیله انجام یکی از چهار فعل مثبتی استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن مال مورد امانت تحقق می پذیرد، که در زیر به توضیح معان...

19 مهر 1398

مجازات خیانت در امانت در حالی که ماده 119 قانون تعزیرات مصوب 1362 حداکثر 74 ضربه شلاق را به عنوان مجازات جرم خیانت در امانت تعیین کرده بود، ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شش ماه تا سه سال حبس را پیش بینی کرده است که هر دو مجازات با ماهیت جرم خیانت در امانت سازگار نیست زیرا در جرایم مالی باید مجازات مالی تعیین گردد تا مجرمان با محاسبه ای که می کنند نفعی را برای خود در نظر نگیرند....

24 مرداد 1398

عدم وجود وصف کیفری در چک
سوء استفاده از سفید مهر یکی از جرایمی که در فصل مربوط به جرم خیانت در امانت بیان شده است، جرم «سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضا» است. این جرم با خیانت در امانت تفاوت دارد اما جزء جرایم الحاقی به خیانت در امانت قرار گرفته است. عنصر قانونی ماده 673 ق.م.ا. 1375 عنصر قانونی جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضا می باشد: «هر کس از سفیدمهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به ...