22 دی 1398

مفاهیم حقوق مالی 1. مفهوم مال: از نظر حقوقی، به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد: 1) مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی؛ ۲) قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.اشیائی، مانند دریاهای آزاد و هوا و خورشید، از ضروری ترین وسائل زندگی است؛ ولی، چون هیچ کس نمی تواند نسبت به آن ادعای مالکیت انحصاری کند، مال محسوب نمی شود. احتمال دارد اشخاص بخشی نا...

14 آبان 1398

اقسام حقوق مالی1. حق عینی و دینی فردگرایان در تعریف حق می گویند: اقتدار و امتیازی است که شخص در برابر سایر أعضاء جامعه داراست. انسان برای ادامه زندگی به اشیاء خارجی نیاز دارد و حق دارد از آنها استفاده کند. انتفاع او از اشیاء از دو راه ممکن است: ۱) از مال مورد نیاز بی واسطه و مستقیم بهره برداری کند ۲) صاحب حق آن را به وسیله دیگری اعمال کند. بر همین مبنا است که حقوقی را که انسان بر اش...