15 اردیبهشت 1399

مجازات جرم رشوه ماده 3 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» برای مرتشی مجازات های حبس، جزای نقدی، شلاق و انفصال را تعیین کرده است، که میزان آن بستگی به قیمت مال مأخوذ و مرتبه مرتکب دارد، بدین ترتیب که هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال، و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد، به انفصال...

25 فروردین 1399

مجازات جرم رشوه در قوانین کشور ایران ماده ۵۹۲ «قانون تعزیرات» برای رشوه دهنده، علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا، مجازات حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق را پیش بینی کرده است.۲ ضبط مال ناشی از ارتشا به نفع دولت به عنوان تعزیر رشوه دهنده در تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید...» نیز مورد اشاره قرار گرفته است. به نظر می رسد هرگاه چک به عنوان رشوه داده شده باشد، با توجه به تصریح ماده ۵۹۲ ...

07 اسفند 1398

رکن مادی رشوه در این قسمت ابتدا باید مشخص کرد که جرم ارتشاء شامل چه افرادی خواهد شد و سپس موضوع این جرم چه اشیاء و اموالی را در بر می گیرد و نهایتا عمل مرتکب باید چگونه باشد تا پس از تحقق آن بتوان او را به عنوان مرتشی تحت تعقیب و مجازات قرار داد. سمت مرتشی اصولا جرم ارتشاء از جمله جرائمی است که اختصاص به کارمندان و مأمورین دولتی و یا صاحبان مقام رسمی دارد و اگر غیر کارمند دولت برای ان...

12 بهمن 1398

سمت راشی قانونگذار اسبق در ماده 142 قانون مجازات عمومی، راشی را چنین تعریف می کند: «هر کس برای اقدام به امری یا امتناع از انجام کاری که از وظایف اشخاص مذکور، در ماده 139-140 می باشد، وجه یا مالی بدهد راشی محسوب و در صورتی که از مستخدمین دولت باشد مجازات مرتشی را خواهد داشت و اگر از مستخدمین دولت نباشد به 2 ماه الی یک سال حبس جنحه ای یا به تأدیه غرامت از یکصد تومان الى هزار تومان محکوم خ...

01 دی 1398

مواد قانونی جرم رشوه برابر ماده 139 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ارتشاء عبارت بود از قبول کردن وجه یا مال از طرف مستخدمین قضایی یا غیر قضایی دولت برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف رسمی آنها بود. مجازات ارتشاء تا میزان صد تومان، انفصال دائم از خدمت دولت وتأدیه غرامت معادل دو برابر رشوه و از صد تومان تا پانصد تومان، محرومیت از حقوق اجتماعی و تأدیه غرامت معادل سه برابر رشوه و...

12 آذر 1398

تعریف رشوه و مستندات فقهی آن رشوه، اسم مصدر و به معنای کود و خاشاک است که کشاورزان برای آماده کردن زمین جهت فلاحت و زراعت روی زمین پخش میکنند و یا به معنای دلو و یا مطلق طناب است. وجه مناسبت این معنا با معنای اصطلاحی قانونی که مرتکب آن بزهکار شناخته می شود این است که کود، زمین را برای زراعت آماده می کند و طناب، دلو را از ته چاه به بالا می کشد، رشوه نیز مرتشی را برای انجام منظور راشی آما...

18 مهر 1398

جرم رشوه در مورد داوران، ممیزان و کارشناسان در ماده ۵۸۸ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، برای برخی از افراد، که لزوما هم جزء کارکنان دولت نمی باشند، و نیز برای کسانی که به این افراد مال یا وجهی را پرداخت کرده اند (که مقنن آنها را به جای راشی، مؤدی نامیده است به شرط آن که پرداخت مال یا وجه منتج به اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم (برخلاف حق) به نفع مؤدی شده باشد، مجازات تعیین شده است. بدین ترتیب،...

16 شهریور 1398

عنصر روانی جرم رشوه علی رغم این که قانونگذار ایران تنها در ماده ۵۹۲ «قانون تعزیرات»، راجع به رشا گیرد «عالماً و عامدا، را به کار برده و در ماده 3 قانون تشدید...»، راجع به ارتشا، ذکری از این قیود به میان نیاورده است، لیكن، برای تحقق هر دو جرم، مرتکب باید از روی عمد و اختیار مالی را از دیگری گرفته (ارتشا) و یا به او داده باشد (رشا). بنابراین، هرگاه این کار در حال خواب و بی اختیاری و مستی ...