24 اسفند 1398

جرایم علیه حقوق اساسی ملت وكیل خوب كیفری به استناد آراء دادگاه ها و قرارهای منع پیگرد صادر شده از سوی دادسراها و دادگاه ها دو علت عمده برای رسیدگی شایسته و مؤثر به جرائم علیه حقوق و آزادی های عمومی (موضوع مواد 570 تا 587 قانون مجازات بخش تعزیرات مصوب 1375) وجود دارد. با توجه به مرتکبان این جرائم که مأموران دولت و اغلب از مأموران نیروی انتظامی، قضات و مأموران و مقامات عالی رتبه حکومت هس...