23 تیر 1399

زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. هر چند قانونگذار، عمل نزدیکی با اقربای سیبی را از موارد زنای مستحق اعدام ندانسته فقط در یک مورد اشاره به حرمت کرده و آن موردی است که به موجب بند دوم ماده 1047 قانون مدنی، نکاح بین آن‏ها به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است و آن نکاح بین مرد و زن است که سابقا زن پدر یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده، هر چند که قرابت رضاعی باشد. بنابراین چون نکاح با این...

31 فروردین 1399

کمیت شهادت در اثبات لواط در خصوص «کمیت شهادت» در جنایت علیه تمامیت جسمانی قانون گذار در ماده 199 ق.م.ا. اشعار می‏دارد: «نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است؛ مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‏گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است حداقل شهادت سه مرد و دو زن ع...

21 فروردین 1399

زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

طبق ماده 1059 قانون مدنی و نیز ماده 17 قانون ازدواج مصوب 1310، ازدواج مسلمه با غیر مسلم ممنوع است و هر خارجی که بدون اجازه مخصوصی که دولت می دهد، با زن ایرانی ازدواج نماید، به مجازات حبس محکوم خواهد شد. بر این اساس، عمل زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان نیز موجب اعدام زانی است.

12 فروردین 1399

زنا با محارم نسبی زنای با محارم از لحاظ عفت عمومی از قبیح ترین و شنیع ترین اعمال می باشد زیرا شیوع آن موجب می‏شود که نظم خانواده و بنیان آن واژگون گردد و روح عفت عمومی را بر باد داده و جامعه را به انحطاط و انقراض سوق دهد. مثلاً اگر زنای فرزندان با مادر و یا برادران با خواهران و یا زنای پدران با فرزندان خود که در یک خانه با هم زندگی می کنند و در اثر طغیان غریزه جنسی، آماده برای ارتکاب هر...

15 بهمن 1398

حد لواط «لَوط» بر وزن «لَفظ» به معنای چادر، رداء، دو چیز به هم چسبیده و گل اندود کردن، چسبیدن، ملحق کردن و پنهان نمودن است. لواط، ملاوطه و تلوط بر وزن «تعصب» یعنی کار قوم لوط کردن است و لائط یا لاطی به لواط کننده و «ملوط» به «لواط دهنده» و لوطی به بچه باز گفته می‏شود.در شرع مقدس اسلام، عمل لواط از زشت ترین اعمال قوم لوط به شمار می رود و فساد آن از مفاسد زنا در عالم اجتماع بشر است زی...

23 دی 1398

اقرار در اثبات جرم لواط در خصوص کمیت اقرار، قانون‏گذار در ماده 172 ق.م.ا. برای کلیه جرایم مقرر می‏دارد: «در کلیه جرایم، یک بار اقرار کافی است؛ مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:الف) چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه؛ب) دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد.»تبصره 2و1 ماده 172 ق.م.ا نیز برای اثبات جنبه کیفری کلیه جرایم، «یک بار اقرار» را کافی دانسته؛ اگرچ...

17 دی 1398

انکار اقرار در جرم لواط

در امور کیفری، انکار اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن حد موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجرا، مجازات ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آن‏ها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می‏گردد؛ زیرا اقرار امر لازمی است و اصولاً انكار بعد از اقرار نافذ نیست. (ماده 173 ق.م.)

11 آذر 1398

لواط جرم حدی مستوجب سلب حیات بند الف- «مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.» جرایم حدی که مجازات آن‏ها برابر قانون مجازات اسلامی، سلب حیات اعم از اعدام یا رجم است، عبارتند از: زنا (مواد 224 و 225)، لواط (مواد 234، تبصره 236) سب نبی (ماده 262)، سرقت در مرتبه چهارم (بندت ماده 278)، محاربه (بند الف ماده 282)، بغی و افساد فی الارض (286 و 287)، به اضافه موارد مشمول ماده 220 این قانون....

28 آبان 1398

اجرای حکم لواط مقررات این ماده، تحول عمده ای در اجرای حکم لواط ایجاد کرده چرا که بر خلاف ماده 110 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که حکم لواط کننده و لواط دهنده را مطلقة قتل دانسته بود، در خصوص لائط در صورت عنف، اكراه یا دارا بودن شرایط احصان، مجازات اعدام و در غیر این صورت، جلد دانسته است.در این خصوص سه دسته روایت شده است:دسته اول- گروهی که مطلقا مجازات قاتل را قتل می دانند که صح...