23 تیر 1399

زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. هر چند قانونگذار، عمل نزدیکی با اقربای سیبی را از موارد زنای مستحق اعدام ندانسته فقط در یک مورد اشاره به حرمت کرده و آن موردی است که به موجب بند دوم ماده 1047 قانون مدنی، نکاح بین آن‏ها به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است و آن نکاح بین مرد و زن است که سابقا زن پدر یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده، هر چند که قرابت رضاعی باشد. بنابراین چون نکاح با این...

21 فروردین 1399

زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

طبق ماده 1059 قانون مدنی و نیز ماده 17 قانون ازدواج مصوب 1310، ازدواج مسلمه با غیر مسلم ممنوع است و هر خارجی که بدون اجازه مخصوصی که دولت می دهد، با زن ایرانی ازدواج نماید، به مجازات حبس محکوم خواهد شد. بر این اساس، عمل زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان نیز موجب اعدام زانی است.

12 فروردین 1399

زنا با محارم نسبی زنای با محارم از لحاظ عفت عمومی از قبیح ترین و شنیع ترین اعمال می باشد زیرا شیوع آن موجب می‏شود که نظم خانواده و بنیان آن واژگون گردد و روح عفت عمومی را بر باد داده و جامعه را به انحطاط و انقراض سوق دهد. مثلاً اگر زنای فرزندان با مادر و یا برادران با خواهران و یا زنای پدران با فرزندان خود که در یک خانه با هم زندگی می کنند و در اثر طغیان غریزه جنسی، آماده برای ارتکاب هر...

05 آبان 1398

جرایم جنسی به عنف یا اکراه جرایم جنسی از زمره جرایم علیه اشخاص نبوده بلکه جزء «جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی»، موضوع فصل هجدهم «قانون تعزیرات»، می باشند، و بنابراین، به موضوع این کتاب مربوط نمی شوند. لیکن، هرگاه جرایم به عنف و اکراه ارتکاب یابند، هم جرمی علیه عفت و اخلاق عمومی محسوب می شوند و هم، با عنایت به بی توجهی مرتکب نسبت به اختیار قربانی در مورد جسم و تن خود و با توجه به آثار سوء جس...

26 شهریور 1398

زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است. زنای به عنف، عبارت از هتک ناموس زنی بدون رضایت اوست ولو این که محرک زانی در این کار، حس شهوترانی نبوده بلکه به منظور انتقام جویی یا توهین یا تحقیر زن باشد.اصولا تشخیص عمل عنف و اکراه از آن جایی که عمل زنا غالباً در خفا صورت می گیرد، قدری مشکل به نظر می رسد و بر دادرس دادگاه و مأمورین کشف جرم است که وجود عنف را یقینا مشخص کنند....

02 شهریور 1398

زنای مستوجب رجم زنای مستوجب رجم زمانی تحقق می یابد که عمل مواقعه از طرف مرد محصن و یا نسبت به زن محصنه صورت گرفته باشد. «احصان و تحصین» در لغت به معنای جلوگیری کردن است. خدای تبارک و تعالی می فرماید: «التحصنكم من بأسكم» یعنی تا نگهدارد شما را از آسیب خودتان و در شرع به معنای: اسلام، بلوغ، عقل، آزادی، ازدواج، پاکدامنی و نزدیکی در نکاح آمده است. در آیه شریفه: « فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَ...