08 فروردین 1399

سرقت ساده همان گونه که در مباحث پیشین گفته شد، سرقت در صورتی که مشمول شرایط ویژه ای نباشد که قانونگذار به اعتبار آن، ماده جداگانه ای تخصیص داده است، رفتار مرتکب لاجرم مشمول مقررات ماده پایه (ماده 661 ق.م.ا.ت) خواهد بود. به موجب ماده مذکور: «در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.»با عنای...

29 اسفند 1398

موضوع سرقت برای بررسی رکن مادی جرم سرقت، همچون رویه ای که در حقوق جزای اختصاصی یک، در پیش گرفتیم موضوع جرم و رفتار فیزیکی و نتیجه را مورد بررسی قرار میدهیم و به صورت خلاصه می توان گفت که رکن مادی جرم سرقت، تصرف کامل شیء متعلق به دیگری (مالک یا متصرف) بدون رضایت اوست و در اینجا ربودن، مهم ترین عنصر میباشد و در جرایم مالی که از طریق ربودن مال دیگری محقق می شود، معمولا چنانچه عنوان خاصی وج...

22 اسفند 1398

عنصر قانونی سرقت قانون مجازات اسلامی، مهم ترین عنصر قانونی جرم سرقت است. قانونگذار ما به پیروی از منابع فقهی، سرقت را به دوسته، تقسیم کرده است؛ یک دسته، سرقتهای حدی است که باب هشتم از کتاب دوم (مواد 267 تا 278) را به خود اختصاص داده است و دسته دیگر، سرقتهای تعزیری می باشد که در فصل بیست و یکم از کتاب پنجم (مواد 651 تا 667) بیان شده است. قبل از ان، مواد 222 تا 232 قانون مجازات عمومی، اخت...

12 بهمن 1398

شر کت و معاونت در سرقت های تعزیری برای آنکه مفهوم شرکت در جرم سرقت روشن گردد، سرقت ها را باید به دو گروه مجزا تقسیم نمود. گروه نخست، سرقت هایی هستند که به موجب قانون، وقوع آنها مستلزم تعدد سارقین نیست، مانند سرقت های موضوع مواد 652، 656، 957، 658، 659 و 661؛ در این گروه، اگر بیش از یک نفر در سرقت مداخله نمایند، در صورتی شریک محسوب می شوند که در برداشتن و بردن مال یعنی در عملیات اجرایی س...

08 بهمن 1398

نتيجه جرم سرقت جرم سرقت، یک جرم مقید به نتیجه است و نتیجه این جرم، خروج شیء از تصرف متصرف و دخول آن در تصرف سارق می باشد. منظور از تصرف، استيلاء بر شیء و امکان اعمال سلطه و دخالت در آن است بنابراین تا زمانی که رباینده، تسلط بر شیء پیدا نکرده باشد یا استیلای صاحب شی بر آن كماكان باقی باشد، نتیجه محقق نشده است. اگر رباینده شی، آن را برداشته و از محل سرقت، خارج نکرده باشد یا در محلی، مخفی ...

24 مهر 1398

لزوم منقول بودن مال در تحقق جرم سرقت به ربودن شیء که رفتار فیزیکی جرم سرقت است، تنها نسبت به اشیائی قابل تحقق است که امکان جابجایی انها وجود داشته باشد یعنی منقول باشند. مال منقول و غیرمنقول در قانون مدنی تعریف شده است اما قانون مجازات اسلامی به آن اشاره ای ندارد. تعریف قانون مدنی به صورت کامل در بحث موضوع سرقت، قابل اجرا نیست؛ در انجا منقول و غیرمنقول به ذاتی و عرضی تقسیم میشود و اشیائ...

05 مهر 1398

شرط تعلق مال به دیگری برای تحقق سرقت سرقت، تجاوز به حق مالکیت است و تجاوز به این حق، زمانی وصف مجرمانه به خود می گیرد که متعلق به دیگری باشد زیرا استفاده از حق، توسط صاحب ان، مباح است و این مقدار از بحث، جایی برای اختلاف ندارد اما در مواردی نیز ممکن است، اختلاف نظر حادث شود؛ یکی از این موارد، جایی است که شخصی با سوءنیت در مال خود، تصرف می کند مثلا گمان می کند مالی متعلق به غیر است و آن ...