14 اردیبهشت 1399

تعریف چک ماهیت چک به عنوان سند تجاری در ماده 310 قانون تجارت شناسایی شده است. مطابق ماده مذکور: «چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال عليه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.» هرچند محال عليه در این ماده به طور مطلق به کار رفته است، اما قانون گذار در ماده 1 قانون صدور چک، اصلاحی 1382، ضمن تعریف انواع چک محال علیه آن را در تمام موارد بانک‏های ا...

23 فروردین 1399

درخواست صدور اجرائیه برای چک پرداخت نشدنی چک، به تصریح ماده 2 قانون صدور چک، در حکم اسناد لازم الاجرا است و همین امتیاز به دارنده آن این حق را میدهد که بدون رعایت تشریفات دادرسی، با مراجعه به واحد اجرای ثبت محل و یا دادگاه صالح به صدور اجرائیه، تقاضای توفیف اموال صادرکننده چک را بنماید. مطابق ماده 2 قانون صدور چک: «چکهای صادره عهده بانک‏هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا ...

20 فروردین 1399

برات و سیستم تعارض قوانین برات از جمله اسنادی است که در روابط بین المللی بازرگانان بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و از وسایل عمده پرداخت بهای کالاهایی است که در سطح جهان . مبادله می شوند.با چنین وضعی، لازم است جنبه های مختلف این سند تجاری از نظر سیستم تعارض قوانین مورد بررسی قرار گیرد؛ جنبه هایی نظیر محل برات، شرابط شکلی صحت برات، شرایط ماهوی برات، اصل استقلال امضائات، شرایط ظهرنوی...

07 فروردین 1399

ماهیت حقوقی برات برات معمولا برای پرداخت مابه ازای کالا یا خدمتی صادر می شود که به صادر کننده تسلیم شده و یا برای او انجام یافته است. این رابطه که علت صدور برات است، «رابطه اصلی» نامیده می شود. بعد از صدور برات و شروع گردش آن، اشخاص دیگری ظهرنویس، ضامن، براتگیر)، به عناوین مختلف امضای خود را روی آن منعکس می کنند. امضا، تعهد جدیدی برای امضا کننده ایجاد می کند که «تعهد براتی» خوانده می شو...

03 فروردین 1399

پیشینه قانون گذاری چک قانون تجارت در سال 1311 در فصل سوم از باب چهارم طی مواد 310 تا 317 مقرراتی در مورد چک پیش بینی کرده که شامل تعریف چک، شرایط صدور آن، مهلت های. مراجعه به بانک و مسؤولیت صادر کننده و ظهرنویس می شود. پیش از این نیز در قانون تجارت 1304 و نیز قانون مالیات بر شرکتها و تجارت و غیره مصوب 1309 موادی به چک اختصاص یافته بود. در این مقررات هیچ گونه اشاره ای به ضمانت اجرای کیفر...

01 فروردین 1399

اعتراض (واخواست) نسبت به برات در مطالبات عادی، طلبکار می تواند پس از رسیدن موعد پرداخت دین و عد پرداخت آن از سوی بدهکار، به دادگاه مراجعه و طلب خود را مطالبه کند؛ بدور اینکه نیاز به این باشد که مراجعه خود را به بدهکار ثابت کند.و در مورد برات، وضع به گونه دیگری است و دارنده برای آنکه بتواند از مزایای خاصی که قانون تجارت برای طلبکار چنین سندی قائل شده است، استفاده کند، باید ابتدا به ب...

26 اسفند 1398

شکایت و دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی
مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی قانون صدور چک، علاوه بر مجازات اصلی، یک نوع اقدام بازدارنده را نیز، که در واقع نوعی مجازات تبعی است، عليه صادرکننده چک بلامحل پیش بینی کرده است، که در زیر هریک از این دو نوع مجازات را به طور مجزا مورد بررسی قرار می دهیم: مجازات اصلی مطابق ماده 7 سایق «قانون صدور چک»، مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی عبارت از شش ماه تا دو سال حبس تعزیری و حسب مورد جزای نق...

26 اسفند 1398

شکایت و دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی
شکایت و دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی «قانون صدور چک»، مصوب سال 1355، نکاتی را در مورد چگونگی تعقیب و دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی ذکر کرده است، که در این مطلب به بررسی این موارد می پردازیم. کسانی که در مورد این جرم حق شکایت کیفری دارند مطابق ماده 11 «قانون صدور چک»، تنها دارنده چک، یعنی کسی که آن را برای اولین بار به بانک ارائه داده است، حق شکایت کیفری دارد. بنابراین، اگر ...

26 اسفند 1398

عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی
عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی عنصر مادی در مورد جرم صدور چک پرداخت نشدنی نیز، همچون جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت، سه بخش مختلف عنصر مادی را به طور مجزا مورد بررسی قرار می دهیم: رفتار فیزیکی در مواردی که چک در زمان صدور محل ندارد، عمل فیزیکی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی، عبارت از فعل مثبت صادر کردن برگه چک می باشد، که با امضای آن محقق می گردد. در مواردی که وجه چک، پس از صد...