14 اردیبهشت 1399

تعریف چک ماهیت چک به عنوان سند تجاری در ماده 310 قانون تجارت شناسایی شده است. مطابق ماده مذکور: «چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال عليه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.» هرچند محال عليه در این ماده به طور مطلق به کار رفته است، اما قانون گذار در ماده 1 قانون صدور چک، اصلاحی 1382، ضمن تعریف انواع چک محال علیه آن را در تمام موارد بانک‏های ا...

23 فروردین 1399

درخواست صدور اجرائیه برای چک پرداخت نشدنی چک، به تصریح ماده 2 قانون صدور چک، در حکم اسناد لازم الاجرا است و همین امتیاز به دارنده آن این حق را میدهد که بدون رعایت تشریفات دادرسی، با مراجعه به واحد اجرای ثبت محل و یا دادگاه صالح به صدور اجرائیه، تقاضای توفیف اموال صادرکننده چک را بنماید. مطابق ماده 2 قانون صدور چک: «چکهای صادره عهده بانک‏هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا ...

20 فروردین 1399

برات و سیستم تعارض قوانین برات از جمله اسنادی است که در روابط بین المللی بازرگانان بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و از وسایل عمده پرداخت بهای کالاهایی است که در سطح جهان . مبادله می شوند.با چنین وضعی، لازم است جنبه های مختلف این سند تجاری از نظر سیستم تعارض قوانین مورد بررسی قرار گیرد؛ جنبه هایی نظیر محل برات، شرابط شکلی صحت برات، شرایط ماهوی برات، اصل استقلال امضائات، شرایط ظهرنوی...

03 فروردین 1399

پیشینه قانون گذاری چک قانون تجارت در سال 1311 در فصل سوم از باب چهارم طی مواد 310 تا 317 مقرراتی در مورد چک پیش بینی کرده که شامل تعریف چک، شرایط صدور آن، مهلت های. مراجعه به بانک و مسؤولیت صادر کننده و ظهرنویس می شود. پیش از این نیز در قانون تجارت 1304 و نیز قانون مالیات بر شرکتها و تجارت و غیره مصوب 1309 موادی به چک اختصاص یافته بود. در این مقررات هیچ گونه اشاره ای به ضمانت اجرای کیفر...

26 آبان 1398

چک پرداخت نشدنی چک پرداخت نشدنی، که در مقایسه با چک بلامحل، عنوان جامع تری است، به چکی گفته می شود که بانک مربوطه بنا به یکی از دلایل قانونی از پرداخت وجه آن با صدور گواهی عدم پرداخت خودداری می کند. اگرچه در بیان مردم و حتی قانون چک، اصطلاح «چک بی محل» به کار می رود، اما چک بلامحل در ظاهر متضمن چکهایی است که به علت فقدان موجودی یا کمبود آن منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت می شوند؛ حال آنک...

13 آبان 1398

شناسه دار بودن چک چک به تصریح ماده 6 قانون صدور چک اصلاحی 1397، در صورتی مشمول مقررات قانون چک می شود که دارای شناسه یکتا و اعتبار باشد. تحصیل چک تنها از طریق سامانه صیاد و با تعیین سقف و مدت اعتبار امکان پذیر است. به موجب ماده مذکور، بانک‏ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود از سامانه یکپارچه الکترونیکی (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از ص حت مشخصات ...

16 مهر 1398

ماهیت چک کیفری چک

به عنوان سند تجاری، که در قانون تجارت به آن اشاره شده است، همواره موضوع کیفری نبوده و چک کیفری تابع قواعد و مقررات خاصی است که آن را از یک سند تجاری صرف خارج می نماید. برای شناخت ماهیت کیفری چک، نخست ضروری است تعریف و مفهوم آن معلوم گردد.

19 شهریور 1398

نوآوری های قانون چک اصلاحی 1397 قانون صدور چک، مصوب 1355، که به عنوان قانون مبنا در سالهای بعد به رسمیت شناخته شد، در سالهای 1372، 1376، 1382 و آخرین بار در آبان 1397 اصلاح و جرح و تعدیل های چشمگیری در آن صورت می گیرد. برخی از مهم ترین نوآوری های قانون اخیر به شرح زیر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است:1) پیش بینی چک الکترونیکی (تبصره ماده 1)؛2) ایجاد کد رهگیری برای گواهینامه عد...

26 مرداد 1398

تحولات جرم انگاری چک پرداخت نشدنی سال 1312 با تصویب ماده واحده «قانون مجازات صادر کنندگان چک بدون محل- مادة 238 مکرر قانون مجازات عمومی» صدور چک بلامحل به عنوان یک عمل مجرمانه شناسایی می شود. مطابق این قانون، مجرد صدور چک بی محل جرم و مستوجب جزای نقدی بود و در فرض سوءنیت مرتکب، افزون بر جزای نقدی به حبس تأدیبی نیز محکوم می شد. چنانچه صادر کننده در مهلت پنج روز پس از ابلاغ اظهارنامه یا ا...