31 فروردین 1399

شرایط قصاص شرایطی که برای قصاص نفس وجود دارد، نسبت به قصاص عضو نیز باید رعایت شود و افزون بر این شرایط، شرایط دیگری نیز در ماده 393 ق.م.ا، بدین شرح پیش بینی شده است: «در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می شود، باید رعایت شود: الف- محل عضو مورد قصاص با مورد جنایت یکی باشد. ب- قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد. پ- خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دی...

12 فروردین 1399

بهترین وكیل كیفری
مسئولیت شرکا در ضرب و جرح غیرعمدی گفته شده است اگر چند نفر در ایراد صدمه، شرکت داشته باشند به نحو مساوی، مسئول پرداخت دیه خواهند بود و تفاوت میان تقصیر شرکاء، تأثیری در میزان مسئولیت آنان برای پرداخت دیه ندارد و عده ای، میزان مسئولیت را بر پایه میزان تقصير، قرار داده اند. عده ای میان تصادفات رانندگی و سایر جراحات، تفکیک کرده اند و میزان تقصير، در صورت .دوم، تأثیر دارد و عده ای علت تامه ...

09 اسفند 1398

بهترین وكیل غرب تهران

خسارت های مازاد بر دیه در ضرب و جرح غیرعمدی

همان گونه که قبلا دیدیم گرچه جانی باید براساس قاعده تسبيب و اضرار و اتلاف، کلیه خسارت های وارده به مجنی علیه را بپردازد هرچند بیشتر از دیه مقدر شرعی باشد اما دادگاه ها با تکیه بر دیدگاه‏های مشهور فقها، خسارت افزون بر دیه را در مورد حکم قرار نمی دهند و دو رأي اصراری متضاد، در این زمینه صادر شده است.

22 بهمن 1398

تساوی قصاص و جنایت در ضرب و جرح شرط دیگر، که در ماده 393 بیان شده، آن است که «قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد.» عموم این شرط، شامل تساوی در سالم بودن و اصلی بودن و محل عضو نیز می شود اما از آنجا که این شرایط به صورت جداگانه در ماده 393 بیان شده است بنابراین قانونگذار، نظر به مواردی غیر از موارد مذکور دارد. یکی از این موارد، تساوی جانی و مجنی علیه در جنسیت است که ماده 388 عهده دار بیان آ...

20 بهمن 1398

ضرب و جرح عمدی عنصر مادی ضرب و جرح عمدی و غیرعمدی یکسان است و تفاوت این دو، در عنصر معنوی و مجازات می باشد بنابراین موضوع این فصل را عنصر معنوی و مجازات، تشکیل می دهد. عنصر معنوی عنصر معنوی، همان علم به ارکان و عناصر جرم و قصد رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه می باشد. از نظر علم، مرتکب باید بداند: اولا، عمل او نسبت به جسم انسان زنده ای، صورت می گیرد بنابراین اگر شیئی را از دور ببیند و به ...

02 بهمن 1398

بهترین وكیل غرب تهران
قاعده تعيين ديه در ضرب و جرح غیرعمدی فقها با استناد به روایات شرعی؟، قاعدهای را وضع کرده اند که هر یک از اعضای بدن مانند ستون فقرات و آلت تناسلی که فرد باشد، دارای دیه کامل است و هر یک از اعضا مانند چشم و دست که جفت باشد، دارای نصف دیه کامل است. عده ای این قاعده را به اعضای سه تایی و چهارتایی و... نیز تسری داده اند مثلاً هر پلک، دارای یک چهارم دیه کامل و هر انگشت دارای یک دهم دیه کامل م...

04 آبان 1398

مجازات مجازات ضرب و جرح و قطع عضو عمدی نیز مانند مجازات قتل است یعنی در درجه اوّل، مجازات قصاص، اعمال می شود و در مراحل بعدی ممکن است تعزیر صورت گیرد یا دیه پرداخت شود که در ادامه به توضیح این موارد می پردازیم. قصاص در ضرب و جرح عمدی مجازات اصلی جرح عمدی، قصاص است. ماده 386 ق.م.ا، در این خصوص آورده است: «مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقر...

26 مهر 1398

بهترین وكیل كیفری
ضرب و جرح غیرعمدی ضرب و جرح نیز همچون قتل، به ضرب و جرح عمدی، شبه عمد و خطای محض، تقسیم می‏شود و ملاک تقسیم، در هر دو مورد یکسان است (ماده 289 تا 295 ق.م.ا) بنابراین نیازی به تکرار مطالبی که در مبحث قتل بیان گردید، نیست مانند مسئولیت عاقله، مهلت پرداخت دیه، مباشرت و سبب و اجتماع اسباب و... در اینجا به بیان چند مطلب کلی اکتفا می کنیم؛ ارش و ديه مجازات اصلی ضرب و جرح غیرعمدی، دیه است و ...