30 فروردین 1399

طلاق به درخواست زن- شوهر مفقودالاثر غایب مفقودالاثر کسی است که مدت زیادی از غیبت او گذشته ولی هیچ خبری از او به دست نیامده و روشن نیست زنده است یا مرده، برابر با ماده ی 1029 ق.م: «هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده 1023حاكم او را طلاق می دهد. با توجه به ماده ی 1023، دادگاه برای صدور حکم طلاق باید در یکی از روزنامه های...

27 اسفند 1398

وکیل حضانت طفل در غرب تهران حضانت اطفال یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق خانواده مسئله حضانت اطفال است. اهمیت این موضوع با توجه به این که کودکان امروز سرنوشت فردای مملکت را رقم می زنند، دو چندان می شود. مسئله نگهداری و تربیت صحیح کودکان و شرایط سرپرست، از اهم دغدغه های انبیای الهی در تعاليم مذهبی خود و همچنین مدیران جامعه نیز بوده است. کودکان، سرپرستانشان را به عنوان الگوهای تربیتی در نظر...

19 اسفند 1398

طلاق به درخواست زن- پرداخت نکردن نفقه به موجب ماده ی 1129 ق.م: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاكم رجوع کند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. هم چنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.» سوالی که در این باره مطرح شده این است که آیا ندادن نفقه ی گذشته از موجبات درخواست طلاق از سوی زن است و یا این حق مرب...

18 اسفند 1398

وكیل طلاق توافقی در سریعترین زمان در شهرک غرب
وكیل طلاق توافقی در سریعترین زمان در شهرک غرب فهرست مطالبمعرفی دعاوی طلاقمعرفی انواع دعوای طلاقدعوای طلاق به درخواست زوجدعوای طلاق به درخواست زن (زوجه)توافق زوجین برای طلاقمعرفی انواع طلاقطلاق رجعیطلاق بائنطلاق خلعطلاق مباراتسه طلاقتوضیح صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به دعاوی خانوادگیصلاحیت ذاتی محاکم در رسیدگی به ادعای خانوادهتوضیح...

28 بهمن 1398

اسباب طلاق- طلاق به درخواست زن هر چند طلاق به اراده ی شوهر اجرا می شود، اما زن نیز می تواند درخواست طلاق کند. بر اساس تبصره ی ماده ی 1133 ق.م: «زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119) (وکالت در طلاق)، (1129) (پرداخت نکردن نفقه) و (1130) (عسر و حرج) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید. علاوه بر مواردی که در این ماده آمده است، زن به دلیل مفقودالاثر بودن شوهر (ماده ی 1029) نیز...

12 دی 1398

وکیل برای زوج در دفاع از درخواست طلاق زوجه در شهرک غرب شرایط غیر موثر در صحت عقد ازدواج برخی از شرایط از جمله شرایط صحت عقد ازدواج محسوب نمی گردند، با این حال، لزوم آنها بنا به مصالحی توجیه می شود. ما هر یک از شرایط جنبی را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم. شهادت شهود شهادت شهود، شرط صحت عقد ازدواج نیست. این مسئله یکی از وجوه اختلاف بین شیعه و سنی است. در نزد شیعه بر خلاف اهل س...

07 آذر 1398

وکیل حضانت اطفال در پونک نمایندگی اطفال قانون مدنی به تبعیت از فقه اسلام برای طفل صغير يک نوع نمایندگی اجتناب ناپذیر مقرر نموده است، زیرا اطفال قادر به اداره امور خود نیستند. با این فرض که پدر و جد پدری در امر تشخیص مصلحت و رعایت غبطة صغير صالح ترین فرد هستند، این نمایندگی در درجه نخست به این دو اعطا شده است. در این رابطه ماده ۱۱۸۰(ق.م.) مقرر می دارد «طفل صغير تحت ولایت قهری پدر و جد پ...

19 آبان 1398

طلاق به درخواست زن- وکالت در طلاق پیش از این در بند سوم گفتار اول مبحث اول همین فصل، نمایندگی در طلاق را بررسی کردیم، بنابراین از دوباره گویی پرهیز می شود. ماده ی 1119 ق.م: «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه ح...

14 آبان 1398

وکیل خانواده در جنت آباد تهران وکیل خانواده در تهران حقوق خانواده موضوع مواد ۱۰۳4 به بعد قانون مدنی و قوانین مختلف در درجه نخست مدیون فقه اسلام است. بنابراین، محقق علم حقوق خانواده باید بتواند از منابع فقهی استفاده کند و از آنجا که قریب به اتفاق کتب فقهی و منابع آن به زبان عربی است، بدیهی است بدون دانستن ادبیات عرب، محقق نمی تواند از آن کتب و منابع استفاده قابل توجهی ببرد.قانون مدن...