01 تیر 1399

انواع طلاق- طلاق عدی هر چند که در ماده ی 1058 ق.م از «طلاق عدی» نام برده شده، ولی تعریفی از آن به عمل نیامده است. در فقه امامیه، گفته شده طلاق عدی، طلاق رجعی است که شوهر در مدت عده به زن رجوع و سپس با او نزدیکی می کند، آن گاه دوباره او طلاق می دهد. طلاق عدی ممکن است منجر به حرمت ابدی شود. بر اساس ماده ی 1058: زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن ها عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام...

19 خرداد 1399

گواهی عدم امکان سازش برای طلاق بر اساس ماده ی 26 ق.ح.خ 1391: «در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام... می کند. بنابراین، گواهی عدم امکان سازش در دو مورد صادر می گردد:١- زمانی که طلاق به درخواست شوهر باشد. در این حالت دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع می کند. اگر داورها در برقراری صلح و سازش میان زن و شوه...

03 اردیبهشت 1399

شرایط زن در طلاق: طهر اصل بر این است که قصد و رضا و اهلیت زن برای وقوع طلاق لازم نیست، چرا که طلاق از سوی شوهر واقع می شود. با وجود این قانون گذار بر اساس فقه امامیه دو شرط پاکی و نداشتن نزدیکی را در مورد زن الزامی کرده است. پاکی به موجب ماده ی 1140 ق.م: «طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد ...

05 فروردین 1399

انواع طلاق- طلاق بدعی

طلاق بدعی، در مقابل طلاق سنی می باشد و عبارت از طلاقی است که در آن شرایط و مقررات طلاق رعایت نشده و نامشروع و باطل باشد. منظور از شرایط، شرایط ماهوی و اساسی طلاق است، مانند طلاق در دوران عادت ماهیانه ی زن، یا طلاق به وسیله ی شوهری که اهليت ندارد.

18 اسفند 1398

انواع طلاق- طلاق خلع طلاق خلع، نوعی طلاق توافقی است که تعریف آن در ماده ی 1146 ق.م آمده است. برابر با این ماده: «طلاق خلع آن است که زن به واسطهی کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عين مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.» حکم طلاق خلع، از جمله بر اساس آیه ی 4 سوره نساء است. خلع بر وزن صلح، ریشه در کلمه ی خلع بر وزن ...

30 بهمن 1398

حکم دادگاه برای اجرای طلاق به موجب ماده ی 26 ق.ح.خ 1391: «در صورتی که طلاق... به درخواست زوجه باشد... دادگاه مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند. همان گونه که پیش از این آمد، هر گاه طلاق به درخواست زن باشد، دادگاه به منظور برقراری صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع می دهد و اگر داوران موفق به صلح و سازش نشدند و دادگاه بپذیرد، رای ب...

30 بهمن 1398

شرایط شوهر در طلاق: قصد و اراده در نظام حقوقی ایران، طلاق ایقاعی است که به اراده ی شوهر انجام می شود. پس شوهری که طلاق می دهد، باید شرایط لازم را داشته باشد که به شرح زیر است:  قصد و اراده تنجيز در طلاق، شرط صحیح بودن آن است. به موجب ماده ی 1135 ق.م: «طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است.» معلق در برابر منجز است. پس اگر شوهر در هنگام طلاق، به زن بگوید تو را طلاق می دهم اگر...

02 بهمن 1398

شرایط شوهر در طلاق: اهلیت دیدیم که صغیر نیز می تواند ازدواج نماید، ولی نمی تواند طلاق دهد. در واقع، طلاق دهنده باید اهلیت استیفاء داشته باشد، یعنی توانایی و شایستگی اجرای حق را دارا باشد. طبق ماده ی 1136 ق.م: «طلاق دهنده باید بالغ و عاقل... باشد.» پس ویژگی «رشد» برای طلاق دهنده لازم نیست و شوهر سفیه یا غير رشید می تواند زن خود را طلاق دهد. پرسشی که در این مورد باید بدان اندیشید، اهليت س...

25 دی 1398

اسباب طلاق- طلاق به درخواست شوهر به موجب ماده ی 1133 ق.م (اصلاحی مصوب 19/8/1381): «مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» بنابراین، درخواست طلاق زن از سوی مرد نیاز به هیچ علت خاص و ویژه ای ندارد و مرد می تواند هر گاه بخواهد تصمیم به طلاق دادن بگیرد و هدف خود را نیز عملی سازد. پیش از این در مبحث اول همین بخش گفته شد که ممکن است طلا...

25 دی 1398

ثبت طلاق بر اساس ماده ی 20 ق.ح.خ 1391: «ثبت... طلاق، رجوع و اعلام بطلان... طلاق الزامی است.» ایرانیان خارج از کشور نیز وظیفه دارند طلاق خود را به ثبت برسانند.برای ثبت طلاق باید گواهی عدم امکان سازش یا حکم صادر شده از سوی دادگاه و گواهی قطعیت آن به دفترخانه ارائه شود و علاوه بر آن، سردفتر باید تاریخ اعتبار حکم طلاق و یا گواهی عدم امکان سازش را نیز بررسی نماید. الزام به ثبت طلاق، ضمان...