24 بهمن 1398

رکن معنوی جرایم قاچاق انسان

جرایم موضوع ماده (۲) قانون قاچاق انسان همانند ماده (۱) عمدی بوده و انگیزه در آنها شرط است؛ با این که انگیزه در بند ج ماده (۲) منحصر به فحشاء است. با توجه به مطلق بودن جرایم موضوع این ماده، سوءنیت خاص در هیچ یک از آنها شرط نیست.

27 دی 1398

نحوه رفتار مرتکب در جرم قاچاق انسان در بند (الف) ماده (1)، قانونگذار ، صرف اقدام به وارد ساختن، خارج ساختن و یا ترانزیت فرد یا افراد را کافی ندانسته بلکه به «... اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا سوء استفاده از قدرت با موقعیت خود با سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده...» به عنوان شرط لازم تصریح نموده است.از غالب این شرایط یک وجه مشترک قابل استنتاج است و آن، عدم رضای...

16 دی 1398

مجازات قاچاق انسان مجازات این جرم در ماده 3، عبارت از حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده تعیین شده است، و اگر عمل از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی» باشد، مجازاتهای مقرر در همان قانون نسبت به مرتکب اعمال خواهد شد. کمتر از هجده سال سن داشتن مرتکب، طبق تبصره ۱ ماده ۳...

16 دی 1398

جرم قاچاق انسان با توجه به حساسیت جامعه بین المللی نسبت به پدیده قاچاق انسان که طی دهه های اخیر گسترش قابل توجهی یافته و ثروت زیادی را نصیب باندهای تبهکاری کرده است که به ویژه به قاچاق زنان و کودکان، که گاه آن را بردگی سفید می نامند، می پردازند، مقنن ایران در سال ۱۳۸۳ «قانون مبارزه با قاچاق انسان» را تصویب کرد. جرم قاچاق انسان شباهت های زیادی با آدم ربایی دارد، لیکن مهم ترین ویژگی آن فر...

23 آبان 1398

قانون مبارزه با قاچاق انسان در تاریخ 28/4/1383 و بنا بر ضرورت های ناشی از روابط اجتماعی و اقتصادی، قانون مبارزه با قاچاق انسان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد ولی شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل ۹۴ قانون اساسی از اظهارنظر در مورد این قانون خودداری و با عنایت به قسمت ذیل این اصل: «... در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است»، جهت اجراء به وزارت دادگستری ابلاغ گردید. این قانون مشتمل بر هشت ماد...

06 آبان 1398

رکن معنوی جرم قاچاق انسان قاچاق انسان در تمام مصادیق مذکور در ماده (۱) این قانون عمدی است. سوءنیت عام شامل قاصد بودن مرتکب در خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت فرد یا افراد، تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء آنها است.در خصوص بند (ب)، علم و آگاهی مرتکب به این که فرد یا افراد موضوع اقدامات، همان افراد موضوع بند (الف) هستند ضروری است و لذا صرف آن اقداما...

20 شهریور 1398

رکن مادی جرایم در حکم قاچاق انسان در تحلیل مفاد ماده مذکور، توجه به نکات ذیل ضروری است. نخست، منظور از اصطلاح «... اعمال زیر در حکم «قاچاق انسان» محسوب می شود» آن است که هرچند ماهیت این اعمال با ماهیت موارد مذکور در ماده (۱) متفاوتند و على الأصول نمی توان موارد مذکور در ماده (۲) را قاچاق انسان محسوب نمود ولی سیاست کیفری قانونگذار بر تحمیل مجازات قاچاق انسان بر این اعمال تعلق گرفته است و...

05 شهریور 1398

رفتار مرتكب در قاچاق انسان به موجب ماده ۱ قانون قاچاق انسان: «قاچاق انسان عبارت است از: الف خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد ازمرزهای کشور با اجبار و اکراه با تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود با سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یادشده به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج. تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمود...