17 خرداد 1399

بهترین وكیل كلاهبرداری
استثنائات اصل نسبی بودن قرارداد در مورد تعهد به نفع شخص ثالث، قرارداد جمعی و معامله‏ی فضولی، قرارداد نسبت به اشخاص ثالث مؤثر است و برای آنان حق یا دین ایجاد می کند و این موارد را باید استثناء بر اصل نسبی بودن قرارداد محسوب داشت. تعهد به نفع شخص ثالث تعریف هیچ کس نمی تواند به ضرر شخص ثالث تعهدی نماید. تراضی افراد به ضرر کسی که در قرارداد دخالت نداشته است مؤثر و نافذ نیست. ولی قانونگذا...

09 اردیبهشت 1399

بهترین وكیل كلاهبرداری
اثر عرف و عادت در قراردادها ممکن است چیزی در قرارداد ذکر نشده باشد، ولی برحسب عرف و عادت لازمه ی قرارداد باشد. برابر ماده‏ی ۲۲۵ قانون مدنی، «متعارف بودن امری در عرف و عادت، به طوری که عقد بدون تصريح هم منصرف به آن باشد، به منزله‏ی ذکر در عقد است. بنابراین، رعایت لوازم عرفی قرارداد نیز برای متعاملين اجباری است، هرچند که در قرارداد به آن تصریح نشده باشد؛ در این صورت می توان گفت که طرفین ع...

19 فروردین 1399

بهترین وكیل كلاهبرداری
اجباری بودن قراداد برای قاضی - تفسير قرارداد اگر طرفین قرارداد ملزم به اجرای آن هستند، این الزام محدود به چیزی است که خود خواسته اند. متعاملین را نمی توان مجبور به چیزی کرد که برخلاف اراده‏ی آنان است. اصل حاکمیت اراده اقتضا می کند که التزام طرفین عقد محدود به چیزی باشد که اراده کرده اند.با وجود این، غالبا در قراردادها، چنان که گفتیم، طرفین همه چیز را پیش بینی نمی کنند یا قرارداد مبه...

01 فروردین 1399

بهترین وكیل كلاهبرداری
تجدیدنظر در قرارداد مفاد قرارداد، چنان که گفتیم، هم برای طرفین و هم برای قاضی اجباری است. البته طرفین می توانند، با توافق یکدیگر، در شرایط قرارداد تجدیدنظر کنند و این توافق خود قراردادی جدید است که بر طبق اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها معتبر و نافذ است. ولی باید دید آیا قاضی می تواند در قرارداد تجدید نظر کند؟مسئله‏ی تجدیدنظر در قرارداد، در معاملات دراز مدت، در صورتی که در اوضاع ...

18 اسفند 1398

بهترین وكیل قراردادها در شهرک غرب
اصل اجباری بودن قرارداد در رابطه بین طرفین قرارداد اصل اجباری بودن قرارداد در حقوق کلیه‏ی کشورهای متمدن از جمله در حقوق ایران پذیرفته شده است. معنی اصل مزبور این است که اجرای قرارداد و ایفاء تعهدات ناشی از آن اجباری است و هیچ یک از متعاملین اصولا نمی تواند از اجرای تعهدات خویش امتناع کند و یا یک جانبه قرارداد را بر هم زند. در صورتی که متعهد از ایفاء تعهد خودداری کند، متعهدله می تواند به...

18 بهمن 1398

بهترین وكیل شهرک غرب
اجباری بودن قرارداد برای طرفین متعاملين مکلفند قرارداد را اجرا و به شرایط آن عمل کنند. با وجود این، اصل اجباری بودن قرارداد، چنان که از ماده‏ی ۲۱۹ بر می آید، دارای حدودی به شرح زیر است:الف - متعاملین می توانند با تراضی و موافقت یکدیگر قرارداد را بر هم زنند. همانطور که افراد به مقتضای اصل حاکمیت اراده می توانند با تراضی و توافق یکدیگر قراردادی ببندند، همچنین می توانند به موجب همین اص...

11 آذر 1398

قوانین تفسیری یا تعویضی قوانین تفسیری یا تعویضی یا تکمیلی در صورتی لازم الاجراء هستند که افراد برخلاف آنها توافق نکرده باشند. این قوانین اراده‏ی متعاملین را تفسیر می کنند یا جایگزین آن می گردند یا آن را تکمیل می کنند. می توان فرض کرد که طرفین قرارداد، با عدم تصریح به چیزی که مخالف قوانین مزبور باشد، نظر به اجرای آنها داشته اند. مثلاً اگر در قرارداد، راجع به خیار عیب و غبن، چیزی پیش بینی...

23 شهریور 1398

وکیل قراردادها در شهرک غرب
لوازم عرفی و قانونی قرارداد طبق ماده‏ی ۲۲۰ قانون مدنی «عقود نه فقط متعاملين را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملين به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.» بنابراین اصل اجباری بودن قرارداد نه فقط شامل چیزی است که صریحا در عقد ذکر شده است، بلکه شامل لوازم عرفي و قانونی عقد نیز می باشد.متعاملين غالبا جزئ...