25 تیر 1399

مزاحمت و نتیجه در مزاحمت تلفنی جمله « ... برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید ...»، ظهور بر وقوع نتیجه یعنی به زحمت افتادن یا رنج بردن است. اما با دقت بیشتر در مفهوم حقوقی و به عبارت بهتر، مفهوم کیفری این جمله و به ویژه واژه «مزاحمت»، اعتقاد به مقید به نتیجه بودن جرم موضوع ماده ۶۴۱ ق.م.ا (تعزیرات) با نظر قانونگذار چندان انطباقی ندارد. همچنین مشکلاتی اثباتی نیز مزید بر علت خواهد بود.پذیرش ...

16 فروردین 1399

رفتار مرتكب در مزاحمت تلفنی از واژه «ایجاد» در ماده مذکور، لزوم ارتكاب فعل از سوی مرتکب ضروری است اعم از آن که به مباشرت باشد یا تسبیب و یا اجتماع آنها. همچنین، ارتکاب جرم مزاحمت از طریق مشارکت در جرم نیز متصور است مانند آن که تعدادی تبانی نمایند که هر کدام در ساعتی مشخص یا غیر مشخص تماس تلفنی برقرار نمایند یا پیامکی ارسال کنند و یا هر اقدام دیگری که زمینه وقوع جرم مزاحمت را آماده می سا...

24 اسفند 1398

تعدد جرم در مزاحمت در مزاحمت تلفنی رویه قضایی و دیدگاههای حقوقی در خصوص تعدد جرم در بحث مزاحمت متفاوتند. اما از نظر نگارنده می توان قائل به تقسیم بندی ذیل بود: نخست، چنانچه ۲۶۱ جرایمی از قبیل توهین یا تهدید در جریان ایجاد مزاحمت با مزاحمت قابل تفکیک باشد و به گونه ای انجام گیرد که رفتار ارتکابی را بتوان بدون جرایم دیگر، مزاحمت دانست، مورد از مصادیق تعدد مادی موضوع ماده ۱۳۴ ق.م.ا خواهد ب...

20 اسفند 1398

مزاحمت تلفنی با توجه به شیوع و گسترش دستگاههای مخابراتی، از جمله تلفن، قانونگذار در سال ۱۳۷۵ ایجاد مزاحمت به وسیله این دستگاهها را در قالب ماده ۶۴۱ قانون تعزیرات» جرم انگاری کرده است. مطابق این ماده، «هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.»این ماده، علاوه ب...

14 اسفند 1398

وسیله ارتكاب در مزاحمت تلفنی

جرم موضوع ماده ۶۴۱ ق.م.ا (تعزیرات) مقید به وسیله است و منحصر به تلفن و یا دستگاه های مخابراتی است. تلفن اعم از ثابت یا همراه، داخلی … است و دستگاههای مخابراتی اعم از بیسیم، پیچر، رایانه و هر نوع وسیله ای است که از نظر فنی، دستگاه مخابراتی محسوب شود.

19 آذر 1398

مزاحمت تلفنی مزاحمت تلفنی عنوان مجرمانه ای است که از سال ۱۳۷۵ در قوانین کیفری ایران شکل گرفته است. تا قبل از این تاریخ مزاحمت های تلفنی با استناد به قواعد عمومی و قوانین عام و یا آیین نامه های امور خلافی جرم شناخته می شد. بخشنامه وزارت دادگستری در سال ۱۳۴۱ در واکنش به مزاحمت های تلفنی که منجر به مرگ طرف یا سایر آسیب های روحی و مرض شنونده شده بود، نقطه تحول مهمی در جزاییات، به شمار می رو...

17 آبان 1398

مفهوم و معیار شناخت مزاحمت تلفنی مزاحمت در لغت به معنای زحمت دادن و رنج رساندن است. آنچه در متن ماده ۶۴۱ ق.م.ا. آمده: «... برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید ...» با مفهوم لغوی انطباق کامل ندارد و منظور از مزاحمت در این ماده، مفهوم عرفی - کیفری است که لزومی به تحقق رنج بر دیگری نیست. مزاحمت در این ماده باید بر اساس عرف تعبیر شود و مقام قضایی با لحاظ محتوی، شخصیت اطراف دعوی، زمان، مکان، دفعات...

02 شهریور 1398

محل وقوع جرم مزاحمت تلفنی در مورد محل وقوع بزه مزاحمت تلفنی، اداره حقوقی قوه قضائیه آن را محلی که مزاحم اقدام به ارتباط می نماید، ۳ و به عبارت دیگر، محل گویش مرتکب می داند، لیکن، طبق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عمومی کشور، چون وقوع بزه منوط به آن است که نتیجه آن محقق گردد، بنابراین، محل حدوث نتیجه محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است. به علاوه، طبق نظریه مشورتی اد...