21 مرداد 1399

بهترین وكیل كلاهبرداری
نام گیرنده وجه در سفته ماده ۳۰۷ قانون تجارت در تعریف سفته چنین می گوید: «فته طب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معين و یا به حواله کرد آن شخص، کارسازی نماید». پس در سفته مانند برات)، گیرنده وجه شخصی است که سفته در وجه یا به خواله کرد او صادر می شود و نوشتن نام و مشخصات او تابع قواعد برات است؛ اما، برخلاف برات، در : سفته ...

15 تیر 1399

مقررات حاکم بر سند در وجه حامل در قانون تجارت مقررات خاصی برای اسناد در وجه حامل پیش بینی نشده است و فقط مواد ۳۲۰ و ۳۲۱ دو نکته را در مورد این اسناد مقرر می کند: نکته اول اینکه: «دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می شود؛ مگر در صورت ثبوت خلاف ...» (ماده ۳۲۰) و دوم اینکه « مدیون سند در وجه حامل مکلف به تأدیه نیست؛ مگر در مقابل اخذ سند» (ماده ۳۲۱).بنابراین،...

19 فروردین 1399

بهترین وكیل خیانت در امانت
ارائه فوری چک؛ تكليف دارنده در ارائه چک همان طور که گفته شد، برخلاف برات و سفته، چک وسیله اعطای اعتبار نیست و به این علت، پرداخت آن فوری است. ماده ۳۱۳ قانون تجارت در این باره می گوید: وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود. این نکته را ماده ۳ قانون صدور چک نیز به نحوی بیان کرده است: هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد و به عبارت دیگر، بانک با...

01 فروردین 1399

بهترین وكیل كلاهبرداری
اسناد در وجه حامل در صورتی که سند گم شده از اسناد دارای کوپن و ضمیمه نباشد، به ترتیب ذیل عمل خواهد شد: «محکمه در صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید، حکم می دهد مديون وجه سند را فورا در صورتی که حال باشد، و پس از انقضای اجل، در صورت مؤجل بودن، به صندوق عدليه دادگستری بسپارد» (ماده ۳۳۲ ق. ت). «اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل م...

08 بهمن 1398

بهترین وكیل شهرک غرب
تسجيل عدم پرداخت یا کسر موجودی علاوه بر رعایت مواعد بالا، برای آنکه دارنده بتواند علیه صادر کننده و سایر مسئولان اقامه دعوی کند، باید عدم پرداخت را تسجيل کند. تعقیب کیفری صادر کننده میسر نیست، مگر با اخذ گواهینامه مذکور در ماده ۵ قانون صدور چک اما آیا برای تعقیب مدنی مسئولان چک، گواهینامه مزبور وسیله تسجيل و اثبات عدم محل یا کسر محل است یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا گواهینامه مزبور می تواند...

30 دی 1398

صور خاص جرم خیانت در امانت
ضرورت وجود محل در صدور چک در مطالعه محل چک، همچون محل برات، چند مسئله باید مورد بررسی قرار گیرد و اولین مسئله، مطالعه مفهوم «محل چک» است. گفته شد که در عمل، محالٌ عليه چک همیشه یک بانک یا مؤسسه اعتباری مشابه آن است و بانک گاه برای مشتریان خود اعتباری در نظر می گیرد با آنکه مأمور می شود اسناد تجاری (برات و سفته) مشتریان خود را وصول و در حساب آنان واریز کند و گاه فقط مأمور حفظ و نگهداری ن...

23 آذر 1398

تاریخچه و فایده سفته حقوقدانان ایران گاه از سندی سخن می گویند که عنوان «سفتجه» داشته و فقها در مورد آن بحث فراوان کرده اند؛ اما اذعان می کنند که این سند با سفته موضوع حقوق تجارت متفاوت است و بیشتر به عقد حواله نزدیک است؛ چه در صدور و گردش آن محیل و محتال و محالٌ عليه نقش دارند.واقعیت این است که سابقه کاربرد سفته به اروپا بازمی گردد و این سند از قدیم در آنجا مورد استفاده بوده است. حق...

23 آبان 1398

عناصر متشکله جرم خیانت در امانت
آثار و نتایج عدم پرداخت چک در صورت وجود شرایط قانونی و به ویژه وجود محل، بانک وجه چک را می پردازد. پرداخت ممکن است به صورت تسلیم پول نقد به دارنده و یا واریز به حساب او نزد بانک پرداخت کننده چک و یا بانکی که دارنده نزد او حساب دارد، باشد. این پرداخت به حیات چک پایان می دهد و موجب سقوط تعهد صادر کننده است.هرگاه چک کلا یا جزئا پرداخت نشود، دارنده حق دارد به صادر کننده و مسئولان دیگر چ...