24 تیر 1399

اموال غیرمنقول تبعی طبقه بندی اموال منقول و غیرمنقول ناظر به اموال مادی خارجی است و حقوق مالی را نباید در ردیف اشیاء در این تقسیم آورد. پس، اگر لازم باشد که این حقوق نیز به منقول و غیر منقول تقسیم شود، به جای توجه به ماهیت حقوقی آن، باید موضوع حق را در نظر گرفت: بدین ترتیب، حقی که موضوع آن مال غیرمنقول است، به تابعیت از موضوع خود، غير منقول به شمار می رود و حقی که بر مال منقول وجود دارد...

04 اردیبهشت 1399

بهترین وكیل كلاهبرداری
نقض تعهدات قراردادی و طرق جبران آن با مروری بر آرای قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی عدم اجرای قراردادها و نقض تعهدات یکی از خطراتی است که متعهدله هر قراردادی با آن روبروست. عدم اجرای تعهد یا نقض تعهد از منظر حقوقدانان ما موجب مسئولیت قراردادی است و نظام حقوقی ما ازجمله قانون مدنی در معنای عام ضمانت اجراهایی را برای جبران نقض تعهد برای متعهدله فرض نموده¬اند تا با تمسک بدان، زیانهای وار...

04 اردیبهشت 1399

بهترین وكیل ملکی در شهرک غرب
وكیل ملکی در شهرک غرب ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیتماده ‏ی 21 قانون ثبت ماده 21 قانون ثبت و پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می‏شود.»این ماده متضمن بیان دو نکته است:1- زمان ثبت ملک در دفتر املاک.2- زمان صدور سند مالکیت و تعریف آن و اینک می پردازیم به تشریح آن‏ها.  زمان ثبت ملک در دفتر املاک همانط...

04 اردیبهشت 1399

وكیل متخصص تخلیه در شهرک غرب
وكیل متخصص تخلیه در شهرک غرب حکم تخلیه مستأجر به دلیل اتمام مدت قرارداد : حکم تخلیه مستأجر به دلیل اتمام مدت قرارداد : به طور کلی قرارداد های اجاره ی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 ، مشمول تخلیه ی فوری هستند مگر در برخی موارد که مالک باید در پایان مدت اجاره، برای تخلیه ی ملک ، از طریق دادگاه عمومی اقدام و دادخواست تخلیه ارایه کند . وكیل متخصص تخلیه در شهرک غرب دکتر مجتبی محمدی ...

04 اردیبهشت 1399

دکتر مجتبی محمدی وکیل در شهرک غرب
مالکیت حقوق عینی اصلی ۱۰۱. اقسام این حقوق: ماده ۲۹ قانون مدنی در اقسام حقوق عینی اصلی می گوید: « ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند:1, مالكيت (اعم از عین یا منفعت)؛حق انتفاع؛۳. حق ارتفاق به ملک غیر»ماده ۲۹ ق.م. نه تنها از حقوق عینی تبعی مانند حق رهن نامی نبرده، در مقام بیان تمام اقسام حقوق عینی اصلی نیز نبوده است: چنانکه پاره ای از این حقوق، مان...

04 اردیبهشت 1399

حقوق مالی 1.مفاهیم 1. مفهوم مال: از نظر حقوقی، به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد:1) مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی؛۲) قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.اشیائی، مانند دریاهای آزاد و هوا و خورشید، از ضروری ترین وسائل زندگی است؛ ولی، چون هیچ کس نمی تواند نسبت به آن ادعای مالکیت انحصاری کند، مال محسوب نمی شود. احتمال دارد اشخاص ...

16 فروردین 1399

دعاوی غیرمنقول مطابق بخش اخیر ماده ۱۸ قانون مدنی: «... دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیر منقول است.» و ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی در بیان نتیجه این تقسیم می گوید: «دعاوی مربوط به غير منقول، اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجعه به آن، در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خ...

18 اسفند 1398

وكیل ملكی در شهرک غرب
وكیل ملكی در شهرک غرب دکتر مجتبی محمدی وكیل ملكی در شهرک غرب به طور معمول، گفته می شود که، اثبات مالکیت تابع قواعد عمومی اثبات دعوی است و از تمام دلایل می توان در دعاوی مالکیت استفاده کرد. ولی، ویژگی اثبات در این است که باید آن را یا از راه استناد به امارة تصرف احراز کرد یا از راه اثبات وقوع اسباب تملک. زیرا، مالکیت رابطه اعتباری است که در نتیجه اعمال یا وقایع حقوقی دیگر تحقق می یابد و...

18 اسفند 1398

بهترین وكیل كلاهبرداری
بهترین وكیل كلاهبرداری در شهرک غرب بهترین وكیل كلاهبرداری در شهرک غرب اقدامات متقلبانه علیه اموال و حقوق مالکانۀ افراد جامعه به نوبۀ خود دارای اشکال مختلفی است. کلاهبرداری و انتقال مال غیر، دو نمونه از این اشکال هستند. در جرم انتقال مال غیر، فرد انتقال دهنده بدون اینکه مالک یا مأذون از سوی مالک باشد، بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه، خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی کرده و با قصد...