24 تیر 1399

اموال غیرمنقول تبعی طبقه بندی اموال منقول و غیرمنقول ناظر به اموال مادی خارجی است و حقوق مالی را نباید در ردیف اشیاء در این تقسیم آورد. پس، اگر لازم باشد که این حقوق نیز به منقول و غیر منقول تقسیم شود، به جای توجه به ماهیت حقوقی آن، باید موضوع حق را در نظر گرفت: بدین ترتیب، حقی که موضوع آن مال غیرمنقول است، به تابعیت از موضوع خود، غير منقول به شمار می رود و حقی که بر مال منقول وجود دارد...

16 فروردین 1399

دعاوی غیرمنقول مطابق بخش اخیر ماده ۱۸ قانون مدنی: «... دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیر منقول است.» و ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی در بیان نتیجه این تقسیم می گوید: «دعاوی مربوط به غير منقول، اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجعه به آن، در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خ...

30 آذر 1398

رویه قضایی در دعاوی ناشی از مجاورت املاک دعاوی مربوط به مجاورت املاک، هم از حیث تعیین مرجع صالح آن و هم از لحاظ اجرای در ست ماده ۱۳۲ ق.م. اهمیت خاصی را داراست. به ویژه، در باب متعارف بودن تصرف مالک مسائل گوناگونی مطرح می شود که مطالعه آنها نظر دادگاهها را نسبت به معنی ماده ۱۳۲ روشن می سازد. دو نمونه منتشر نشده از آراء دادگاه بخش و شهرستان تهران انتخاب شده است که از پرونده های مربوط نقل ...

15 آذر 1398

اموال در حکم غیرمنقول بعضی از اشیاء منقول، با آنکه قابل نقل است، چون اختصاص به امور زراعت و آبیاری دارد، از حیث «صلاحت محاکم» و «توقیف اموال» در حکم اموال غیرمنقول شده است.علت این استثناء فایده عملی است که از ارتباط کامل این اموال با زمین به دست می آید؛ یعنی قانونگذار خواسته است که با این حکم از جدا شدن اموال منقولی که لازمه آبیاری و زراعت است از زمین جلوگیری کند: اگر لوازم زراعت طب...

01 آذر 1398

مطالبه اجرت المثل و خسارات وارد بر املاک غالب نویسندگان دعاوی مربوط به اجرت المثل و خسارات وارد بر املاک را تابع غیر منقول دانسته اند، و دیوان عالی کشور نیز در آراء متعدد بین دعوی مال الاجاره و اجرت المثل تفاوت گذارده، و دعوی دوم را تابع غیرمنقول شمرده است. برای توجیه این نظر استدلال شده است: مال الاجاره مال غیرمنقول، چون دین و در ذمه است، ملحق به منقول محسوب می شود، و در غير محکمه ای ک...

19 مهر 1398

اموال غیرمنقول ذاتی تنها چیزی که به حکم طبیعت خود و بی آنکه دست انسان دخالتی داشته باشد، وضع ثابت دارد زمین است. زمین و معادن و سنگهای آن قابل نقل و انتقال نیست و به این سبب آن را «غیرمنقول ذاتی» گفته اند.باید دانست که هیچ چیز بر حسب ذات خود ثابت نیست، چنانکه زمین و سنگها و معادن آن نیز قابل جدا شدن و حرکت دادن است. ولی، حقوق به ثبات ذاتی بدین اطلاق نمی نگرد و داوری در آن عرفی است ن...

18 مهر 1398

دعوی مربوط به تولیت موقوفات غیرمنقول

موضوع حق تولیت انجام دادن سلسله کارهایی است که به موجب وقفنامه به عهده متولی گذارده شده است. بنابراین، از نظر منطقی نباید آن را در زمره حقوق غیرمنقول آورد. ولی عبارت ماده ۱۸ قانون مدنی شامل آن می شود، زیرا حق تولیت راجع به اداره مال غیرمنقول است و دعوی راجع به این حق باید در دادگاه محل وقوع وقف مطرح شود.

27 مرداد 1398

اثر تراضی اشخاص در صفت اموال اموال غیر منقول مسأله مورد بحث این است که، اگر درخت و میوه یا مصالح بنایی، در حالی که از زمین جدا نشده است، به قصد بریدن یا چیدن یا خراب کردن فروخته شود، باز هم باید آنها را غیرمنقول دانست، یا منظور دو طرف قرارداد می تواند در صفت این اموال مؤثر واقع شود و آنها را، در حالی که منصوب به زمین است، در حکم منقول کند؟مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مدنی ثمره اشجار را، تا زم...