09 اسفند 1398

بهترین وكیل قتل در شهرک غرب
شرکت در نزاع دسته جمعی قتل یا جرح یا نقص عضو ناشی از شرکت در فعل، در صورتی مجازات فاعل مستقل را دارد که انتساب قتل یا جرح به شرکت کنندگان معلوم باشد اما اگر چنین امری احراز نشود، مقررات خاصی اعمال خواهد شد. ماده 615 ق.م.ا، حکم این صورت را بیان کرده است:«هر گاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند: الف- در صورتی که نزاع، من...

18 دی 1398

بهترین وكیل كیفری
منازعه منازعه و نزاع از باب مفاعله است و مفاعله به معنای تقابل و مشارکت می‏باشد که نوعی واکنش متقابل را می‏طلبد. به عبارت دیگر، باید دو طرف با یکدیگر نزاع کرده و درگیر شده باشند و قصد نزاع و درگیری نیز داشته باشند.منازعه، زد و خورد عده ای با عده ای دیگر است؛ خواه با یکدیگر نسبتی داشته و خواه نداشته باشند؛ لذا شرط منازعه، «طرفینی بودن» است و میزان و تعدد ضربات و تأثير صدمات وارده به ...

25 آذر 1398

صور خاص جرم خیانت در امانت
نتیجه مجرمانه و رابطه سببیت در جرم منازعه مستنبط از ماده 615 ق.م.ا. «تعزیرات» که بیان می‏دارد: هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه کنند؛ آن نزاع بایستی منتهی به قتل یا نقص عضو یا ضرب و جرح شود، این است که منازعه جرمی است «مقید به نتیجه» و حصول یکی از نتایج مذکور در این ماده و بندهای آن شرط تحقق منازعه و مجازات آن است (قتل، نقص عضو، ضرب و جرح). از مفهوم مخالف این ماده چنین در می‏یابیم که اگر م...

23 آذر 1398

بهترین وكیل شهرک غرب
معاونت در منازعه در خصوص معاونت در منازعه قواعد عمومی مواد 127 و 126 ق.م.ا حاکم است. برابر بند «ت» ماده 127 ق.م.ا مجازات معاون در جرایم موجب تعزیر یک یا دو درجه پایین تر از مجازات عمل ارتکابی خواهد بود. بدین ترتیب، هرگاه کسی عده ای را به انجام منازعه ترغیب، تطمیع یا تحریک نماید و یا طريق و شيوه ارتكاب منازعه را ارائه دهد و یا وقوع منازعه را تسهیل نماید، براساس ماده 127 ق.م.ا می‏توان وی ...

30 مهر 1398

بهترین وكیل كیفری
رکن قانونی منازعه در سال 1313، ماده 175 به قانون مجازات عمومی الحاق گردید. به موجب این ماده: «هرگاه در اثنای منازعه که چند نفر به خصوص، در آن مشارکت داشته اند، قتل يا جرح یا ضرب واقع شود و مرتکب شخصا معلوم نباشد؛ هریک از آن ها در صورت وقوع قتل به یک الی سه سال و در صورت وقوع جرح به سه ماه الی یک سال و در صورت وقوع ضرب به سه الی شش ماه حبس جنحهای محکوم می‏شوند.»با تصویب قانون راجع به...

22 مهر 1398

وكیل خوب كیفری
رکن مادی منازعه می دانیم که هر جرمی واجد عنصر مادی است و مقصود از عنصر مادی رفتار مرتکب است که بایستی از قصد به منصه ظهور برسید و به صورت فعل و یا ترک فعل درآید. رفتار مرتكب رفتار مرتکبان در جرم منازعه عبارت است از مداخلهی مثبت مادی به صورت زد و خورد یا ایراد ضرب و جرح نسبت به یکدیگر، می‏باشد. بدین ترتیب، به عنوان نمونه، اگر چند نفر همدیگر را بترسانند، مشمول عنوان منازعه نخواهند شد. ه...

06 مهر 1398

بهترین وكیل كیفری
شرکت در جرم و شرکت در منازعه شریک در جرم همانند مباشر اصلی جرم است؛ با این تفاوت که اگر مباشر تنها باشد، رفتار وی علت تامه خواهد بود و اگر با همکاری و مساعدت چندین نفر (دو نفر یا بیشتر) مرتکب جرم گردد، رفتار هر یک علت ناقصه و در مجموع علت تامه جرم محسوب خواهد شد.بنابراین شریک در جرم به کسی اطلاق می‏گردد که (همانند مباشر جرم) عنصر مادی جرم را انجام می‏دهد و مجازات هر یک، مجازات فاعل ...

29 مرداد 1398

صور خاص جرم کلاهبرداری
مجازات شرکت کنندگان در منازعه جرم منازعه بر اساس ماده 615 ق.م.ا. «تعزیرات» باید منتهی به قتل یا نقص عضو و یا ضرب و جرح گردد و اگر این گونه نتایج در نزاع رخ ندهد، آن جرم منازعه محسوب نمی شود و تفاوتی ندارد که مرتکب در این جرم مشخص باشد یا نباشد و آنچه حائز اهمیت است، نتیجه مجرمانه است، که بایستی محقق شود و تعیین مجازات مرتکبین نیز بر اساس نتیجه خواهد بود. چنان‏چه نتایج متعدد باشد، مجازات...